Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİ BESİN MADDELERİNİN ALIMINI SINIRLANDIRAN FAKTÖRLER

The limiting factors for Purchases of Plant Nutrients

Besin maddelerinin bitkilere faydasını azaltan, diğer bir ifade ile, alınabilir besin maddeleri miktarını sınırlandıran pek çok kimyasal, fiziksel, biyolojik toprak koşullar vardır.

Bu koşulları bilmek ve bu koşullardan özellikle etkilenen besin elementlerinin hangileri olduğunu tanımak, toprağımızın doğru kullanılması, en iyi ürünü elde edecek önlemlerin saptanarak uygulanması bakımından oldukça önemlidir.

Besin maddelerinin bitkilere faydasını sınırlandıran etmenleri dört grup altında toplamak mümkündür. Bunlar; kimyasal faktörler, fiziksel faktörler, biyolojik faktörler ve iklim faktörleridir.

Aşağıda her gruba giren faktörler ayrı ayrı verilmiş olmakla birlikte, bazı faktörler birden fazla gruba sokulabilecek niteliktedir.

KİMYASAL FAKTÖRLER

Besin elementlerinin alımını etkileyen en önemli kimyasal faktör toprak pH' idir. Toprak pH'i toprağın asitlik veya alkalilik derecesini ifade eder. Bir çok besin elementinin alınması bakımından en uygun pH  6.5 - 7.5 arasıdır.

Çok zayıf asit, nötr ve çok zayıf alkaliliği ifade eden bu pH derecelerinde pek çok besin elementinin alımı yüksektir. Kuvvetli asit ve kuvvetli alkali şartlar ise kimi besinlerin alımını azaltır. Şimdi bunlara ait en önemli örnekleri görelim:

Toprak pH' nın yüksek olması

Yüksek pH ` ya sahip topraklarda önemli bazı makro ve mikro besin elementlerinin faydası çeşitli, şekillerde azalır.

Fosfor

Yüksek pH'a sahip kireçli topraklarda trikalsiyum fosfat şeklinde fikse olarak faydası azalır. Demir, Çinko, Mangan, Bakir, Bor Yüksek pH `da güç çözünür bileşikler oluşturduklarından alımı azalır. Kireçli topraklarda görülen mikro element noksanlıklarının ana nedeni budur.

Azot: Yüksek pH `da amonyak halinde kayba uğradığından alım miktarı azalır.

Potasyum, Magnezyum:  pH `t yüksek olan topraklarda genellikle fazla miktarda çıkan Kalsiyumun antagonistik etkisi nedeniyle alımı azalır. pH `sı yüksek topraklarda yukarıdaki elementlerin noksanlıklarını gidermek için bu elementleri içeren gübrelerin kullanılması kısa süreli olumlu etkiler görülür.

Ancak gübre ilave edilen elementler de kısa süre içinde alkali koşullardan etkilenir ve alımı azalır. Bu koşullarda özellikle mikro elementlerin yapraklara püskürtülerek verilmesinden, genellikle, toprağa uygulamaya göre daha iyi sonuçlar alınır.

Asidik toprak koşulları (düşük toprak pH't)

Toprak pH'mn düşük olması, yani asitlik derecesinin fazla olması da bazı besin elementlerinin alımı üzerine olumsuz etki yapmaktadır.

Fosfor:

 Asit şartlar altında demir ve alüminyum iyonlarıyla birleşerek güç çözünür demir ve alüminyum fosfat bileşiklerini oluşturduğundan faydası azalır.

Azot:

Asit koşullarda nitrifikasyon azaldığından, organik maddeden mineralize azot miktarı azalır. Ayrıca mikroorganizmaların havadan toprağa biyolojik yolla azot aktarımları azalır.

Kalsiyum, Magnezyum, Bakir Potasyum, çinko, Asit topraklarda şiddetli yıkanma nedeniyle alınabilir miktarları azalır.

Molibden:

Bitkiler için alınamaz formlara dönüştüğünden alınabilir miktarı azalır. Asidik toprak koşullarında demir, mangan ve alüminyumun çözünürlüğü artar. Bu elementlerin çözünürlüğünün artması sonucunda bitkilere toksik etki yapabilmeleri soz konusu olabileceği gibi, diğer besin elementlerinin alımı de sınırlandırabilir.

Yüksek derecede asitlik, asitliğe duyarlı bitkilerin kök sistemine zarar vereceği için, asitlik nedeniyle bitkiye faydası azalan besin elementlerinin gübrelerle toprağa verilmesinden de ancak çok sınırlı yarar sağlanır. Bu nedenle asitlik nedeniyle yarayışlığı sınırlanmış elementlerin faydasını artırmak için iyi bir yol asit topraklara kireçleme yapılmasıdır.

Kireçleme ile pH `ın normal sınırlara çekilen topraklarda hem besin maddelerinin faydası artar hem de toprağın fiziksel özellikleri düzelir.

Besin elementlerinin birbirine antagonistik etkileri:

Besin elementleri arasındaki antagonizm, bir besin elementinin, başka bir elementin alımı üzerine olumsuz etki yapması anlamına gelir.

Toprakta çok yüksek miktarda bulunan bir elementin diğer bazı besin elementlerinin bitkiye faydasını olumsuz yönde etkilediği pratikte çok rastlanan bir durumdur.

Örneğin kireci yüksek topraklarda yetiştirilen demir noksanlığı duyarlı bitkilerde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan demir noksanlığı buna iyi bir örnek teşkil eder.

Aynı şekilde, kalsiyum fazlalığının neden olduğu potasyum ve magnezyum noksanlığı, fosfor fazlalığının neden olduğu çinko noksanlığı pratikte sık rastlanan antagonistik etkileşimlerdir.

Toprağın katyon tutma kapasitesinin düşüklüğü:

Özellikle humusça fakir kumlu toprakların katyon değişim kapasiteleri oldukça düşüktür.

Katyon tutma kapasitesi düşük olan böyle topraklarda besin katyonları, toprakta iyi bir şekilde tutulmadıkları için kolayca yıkanabilirler.

Bu nedenle, katyon tutma kapasitesinin düşüklüğü besin elementlerinin alınabilir miktarlar süreçler azalması sonucunu doğurur, neticede bu topraklar üzerinde yetiştirilen bitkilerde beslenme bozuklukları görülür.

TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Toprağın fiziksel özellikleri besin maddelerinin alımı sınırlandırarak beslenme bozukluğuna neden olabilir.

Örneğin toprağın sürekli aynı derinlikte işlenmesi sonucu olup ve adına pulluk tabanı denilen oldukça sert toprak katmanı, bitki köklerinin alt toprak katmanlarına ulaşmasını engellediklerinden besin alımını azaltırlar. Aynı şekilde kötü toprak strüktürü, bitki köklerinin geni, bir toprak kesimiyle temasta bulunmasını engellediğinden bitkinin topraktaki besin elementlerinden yeterince yararlanmasını önler.

Tarım toprakları süreçler kötü fiziksel özelliklere sahip olmaları, çoğu kez yanlış amenajman pratiklerinden ileri gelmektedir. Strüktür bozulması ve toprağın sıkışması (kompaksiyon) tamamıyla bilgisizce yapılan toprak işlemelerinden ve yine bilgisizce uygulanan kimyasal gübrelemeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Aşırı sulama da toprağın havalanmasını önleyerek bitkilerde beslenme bozukluklarına sebep olurlar.

Toprağın kompaksiyonu nedeniyle olsun veya kotu strüktür oluşumu nedeniyle olsun veyahut ta fazla su nedeniyle olsun, toprakta oksijen yetersizliği bitkilerin besin alımını engeller ve beslenme bozuklukları yaratır. Islaklık ve havasızlık kimi besin maddelerinin ise çözünürlüğünü artırarak toksisite yaratabilmektedir. Buna en iyi örnek, su altında kalan topraklarda mangan çözünürlüğünün artarak bitkide mangan seviyesinin toksik düzeylere çıkmasıdır.

Toprakta oksijensizlik bitkilerde büyüme hormonlar süreçler miktar süreçler da azalmasına neden olarak bitkilerin gelişmesini engellemektedir. Toprağın iki gün su altında kalması He bitkideki sitokinin seviyesinin yarıya indiği, dört gün su altında kalma halinde ise bu hormonun üçte bir düzeyine indiği ve buna bağlı olarak da bitki boyunun kısaldığı ve kloroz ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

BİYOLOJİK FAKTÖRLER

Bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından alınmasını güçleştiren veya engelleyen, dolayısıyla bitkilerde beslenme bozukluğu görülmesine neden olan birtakım biyolojik faktörler de vardır. Bunlardan en önemlisi bitkilerde hastalık yapan virüs, mantar, bakteri gibi zararlı mikroorganizmalar ve bitkiye zararlı süreçlerin etkileridir.

Bitki hastalık ve zararlılar süreçler etkileriyle bitkinin yapraklarında ve diğer organlarında görülen renk ve şekil bozukluklar süreçler bitki besin maddeleri noksanlıklarından ileri gelen simptomlara benzediği ve bu iki grup semptomun karıştırılmaması için dikkat edilmesi gerektiği, bitki besleme ve bitki koruma He ilgili kitaplarda öteden beri yer almaktadır. Esasen çoğu kez bu iki grup semptomun birbirine benzemesi her ikisinin de aynı nedene dayanıyor olmasındandır ki bu neden bitkinin yeterince beslenememesidir. Zira bitki hastalık ve zararlılarının etkileriyle bitki besin absorbsiyonunda etkisiz kalmaktadır. Bitki hastalık ve zararlıları içerisinde, köklere zarar verenlerle (örneğin nematodlar) toprak seviyesinde gövdeye zarar verenler, bitkilerin besin absorbsiyonu üzerine en kötü etkiyi yaparlar.

Bitkilerde besin elementi noksanlıklarına neden olan diğer biyolojik faktörler arasında, toprak da yaşayan diğer canlıların besin maddesi için bitkilerle rekabeti ve toprak solucanlarının yetersizliği de önemli sayılabilir.

Besin elementi için bitkilerle rekabet eden toprak canlıları, daha çok, yabancı ot-e mikroorganizmadır. Bu canlıların toprakta bulunan besin elementlerini kendi ihtiyaçları için kullanmaları, kültür bitkileri için noksanlık yaratabilmektedir. Bu durum bütün besin elementleri için söz konusu olmakla beraber azot için daha önemlidir. Toprak mikroorganizmaları, özellikle C/N oranı geniş taze organik materyalin toprağa verilmesinde, azot ihtiyaçlarını toprakta mevcut azottan karşılamak Kin bitkilerle büyük rekabete girerler. Yanmamış çiftlik gübresinin toprağa verilmesinden sonra kültür bitkilerin görülen zararların bir bolümü de bu nedenledir.

Toprak solucanları toprak strüktürünün geliştirilmesinde önemli rol oynarlar. Toprak strüktürunün gelişmesi ise bitki köklerinin besin elementlerine ulaşmasını kolaylaşır Bu nedenle toprak solucanlarının sayısının az olması, strüktür gelişmesinin gerileme ve besin alım süreçler azalmasına neden olur. Solucan populasyonunu arttırmanın en iyi z toprağa ahır gübresi vermektir.

İKLİM FAKTÖRLERİ

Besin elementlerinin alımı etkileyen iklim faktörleri yağış, sıcaklık ve ışıklanmadır. Yeterli sulama imkânı olmayan bölgelerde yaşanan yağış yetersizliği nedenle toprakta su miktarı azalır. Toprakta su miktarının azalması ise besin elementlerinin çözünürlüğünü azalttığı için besin alımı azalır. Gerçekten de pratikte kuraklığı izleyen zamanlarda birçok bitkide çeşitli besin elementlerinin noksanlıkları görülmektedir.

Su yetersizliği aynı zamanda bitkilerin kök sisteminin gelişmesini zayıflattığı için dolaylı olarak da besin noksanlıklarına sebep olur. Öte yandan fazla yağış birçok besin elementinin yıkanma ile kaybına neden olduğu için bitkilerin besin noksanlığı çekmesine neden olur. Fazla yağışın beslenme bozukluğu yaratmasının bir diğer nedeni ise, fazla yağış nedeniyle toprakta oluşan oksijensiz koşulların bazı besin elementlerinin alınmasını engellemesidir.

Hava ve toprak sıcaklığının düşük olması da bitkilerde beslenme sorunları yaratır. Düşük sıcaklık bitkide fizyolojik süreçleri yavaşlattığından besin elementlerinin bitkiler taraafından absorbsiyonu düşer.

Düşük toprak sıcaklığı ise toprağın gerek organik, gerekse mineral fraksiyonundan mineralizasyonla besin elementi kazanılmasını yavaşlatır ya durdurur. Düşük toprak sıcaklığı ayrıca kök gelişmesinin de gerilemesine neden olgu için besin alımını azaltır.

 

Factors limiting the intake of plant nutrients

Reducing the benefits of nutrients to plants, in other words, restricting the amount of nutrients available in many chemical, physical, biological soil conditions.

Know and recognize that these conditions which are particularly affected by the nutrients of these conditions, the correct use of our land, are very important in identification and implementation of measures to achieve the best product.

Factors that limit the benefits of nutrients to plants could be gathered under four groups. they are; chemical factors, physical factors, biological factors and climate factors.

Factors entered into each group separately they are given below, certain factors are capable of multiple groups reacted.

CHEMICAL FACTORS

The most important chemical factors affecting nutrient uptake soil pH id. Soil pH refers to the acidity or alkalinity of the soil. A lot of nutrients taken with regard to the optimal pH of 6.5 - 7.5 is from.

Very weak acid, intake of many nutrients and very weak in neutral pH alkalinity of expressing this is high. Strong acids and strong alkaline conditions while reducing the intake of some nutrients. Now let's see the most important examples of these are:

Soil pH's of the high

`Or high pH soils have some important benefits of various macro and micro nutrients, decrease in the figures.

phosphorus

Calcareous soils with high pH as fixed benefits in the form of tricalcium phosphate is reduced. Iron, Zinc, Manganese, Copper, Boron uptake `high pH soluble compounds they generate power decreases. This is the main reason for the lack of microelements seen in calcareous soils.

Nitrogen: High pH `intake is reduced because the loss suffered if ammonia.

Potassium, Magnesium soils with high pH don`t usually much reduced, due to the antagonistic effect of calcium intake appears. it`s high soil pH in the use of fertilizer containing these elements to address the shortcomings of the above elements, short-term positive effects are seen.

However, the added fertilizer elements are also affected by alkaline conditions in a short time and intake is reduced. Is sprayed on the leaves of the particular trace elements in these conditions, generally better results by application to the soil.

Acidic soil conditions (low soil ph't)

Low soil pH, that is, being more of acidity also has a negative effect on the intake of some nutrients.

phosphorus:

Iron and aluminum phosphate compounds that constitute the power-soluble iron and aluminum ions combine with the benefit of reduced under acid conditions.

nitrogen:

Acid conditions in the nitrification is reduced, the amount of nitrogen from organic matter mineralization reduced. Biological pathways of nitrogen transfer to soil microorganisms in the air also decreases.

Calcium, Magnesium, Potassium Copper, zinc, decreases the amount of acid soils may be due to severe washing.

molybdenum:

The amount that can be converted into forms that can not be reduced for plants. Iron in acidic soil conditions, increases the solubility of manganese and aluminum. They can be toxic to plants as a result of the increase in the solubility of these elements will be said, it may also restrict intake of other nutrients.

High degree of acidity, the acidity will damage the sensitive plant root system, but also provide very limited benefit from the acidity due to fertilizer plants buried with decreasing nutrient benefits. Therefore, a good way to improve the usefulness of the limited elements yarayışlıg acidity due to acid soils, liming is done.

It`s benefits of liming to pH and nutrients in the soil increases withdrawn to the normal range as well as improves soil physical properties.

Antagonistic effects of each nutrient:

Antagonism between nutrients, a nutrient, means no negative effect on the intake of other elements.

The soil was of a very high amount of nutrients contained an element of some other plants adversely affect the benefits is a very common situation in practice.

For example, lime inevitably resulting iron deficiency in susceptible plants grown in soil with high iron deficiency constitutes a good example.

Likewise, caused by excess calcium potassium and magnesium deficiency, zinc deficiency caused by excess phosphorus are antagonistic interaction common practice.

The low cation retention capacity of the soil:

Especially poor sandy soil cation exchange capacity of humus is very low.

Cation holding capacity in these soils with low nutrient cations, easily washable because they keep the soil in a good way.

Therefore, the cation can be of low nutrient holding capacity amounts will result in the reduction process, eventually eating disorders seen in the plants grown on this land.

PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE SOIL

The uptake of nutrients by limiting soil physical properties may lead to malnutrition.

For example, is the result of continuous processing of soil at the same depth, and called the name of the plow layer of the soil base is quite hard, because they reduce the intake of foods of plant roots from reaching the lower soil layers. Likewise, poor soil structure, plant roots gene prevents enough to benefit from the nutrients in the plant is not in contact with the soil prevents soil cutting.

Processes in agricultural soils have poor physical properties, often stem from incorrect forest management practices. Structure and deterioration of soil compaction (compaction) of the ignorant made ​​entirely tillage and chemical fertilization still occurs, depending on the applied ignorance. Excessive irrigation also cause nutritional deficiencies in plants by preventing soil aeration.

Whether due to soil compaction or jeans get due to the formation of structure due t Or, get more water, lack of oxygen prevents nutrient uptake of plants in the soil and creates eating disorders. Wetness and stuffiness of some nutrients while increasing the resolution may lead to toxicity. The best example is the level of manganese in the plant increased the solubility of manganese rise to toxic levels in the remaining land under water.

Growth hormone of oxygen in the soil some process plant processes are also inhibits the growth of the plant to cause reduction. The inundation two days lands where in half of the cytokinin levels in the HE plants, four days in inundation was reduced to a level three of these hormones and if it was determined that accordingly height of the plant is reduced and chlorosis occurs.

BIOLOGICAL FACTORS

Plant nutrients for the plant of which complicate or hinder, so malnutrition in plants has also seen a number of biological factors that cause. The most important of these, the diseases caused by plant viruses, fungi, microorganisms harmful effects of harmful processes such as bacteria and plants.

Plant diseases and their harmful and processes of the plant with effect leaves and that other organs in the common color and shape defects similar processes of plant nutrients to the symptoms resulting from the deficiency and should be considered for the mixing of these two groups of symptoms, plant nutrition and plant protection are located all along the book on H. In fact, these two groups of symptoms often resemble each other is because both are based on the same reasons which reason can not adequately fed plant. Because the effects of plant nutrients are ineffective in absorption of plant diseases and pests. In plant diseases and pests, damaging the root (eg nematodes) that damage to the body ground level, they do worst effect on plant absorption of nutrients.

Other biological factors that cause nutrient deficiency in plants include plants for soil nutrients in competition with other living creatures and the lack of earthworms also considered important.

Nutrients that compete with crops for soil organisms, rather, is weed-e microorganisms. Use of nutrients in the soil for their needs, these creatures can cause deficiency for crop plants. This is important for the case of nitrogen, although for all nutrients. Soil microorganisms, especially the C / N ratio of the organic material in delivering large fresh soil, they enter into competition with large plant available nitrogen in nitrogen Kin meet the needs of the soil. After administration of unburned soil manure in the relevant part of the losses of crops seen for this reason.

Earthworms play an important role in improving the soil structure. The development of soil structure makes it easier to reach the plant roots soil nutrient Therefore, the small number of worms, and decrease food intake causes the reduction process of structural development. To increase the worm population is to give our best soil manure.

CLIMATE FACTORS

Climatic factors affecting nutrient intake of precipitation, temperature they are the ones highlighted. Therefore the amount of water in the soil is reduced possibility of insufficient precipitation occurred in areas without adequate irrigation. The reduction in soil water content to food intake is reduced to decrease the solubility of the nutrients. Indeed, following the drought in practice, there is an deficiency of various nutrients in many plants. Water deficiency also leads indirectly to nutritional deficiencies because they undermine the development of the plant root system. On the other hand, rainfall for the loss caused by washing of many nutrients, nutrient deficiency leads to shrinkage of the plants. The creation of malnutrition rainfall Another reason is that the anoxic conditions occurring in the soil due to excessive rainfall is blocking the reception of certain nutrients.

The low temperature of the air and soil creates problems in plant nutrition. Low temperatures slow down physiological processes in the plant nutrients that plants decreases the absorption of taraaf. The low soil temperature soil organic need, as well as the fraction of mineral nutrient mineralization with slow or stop the acquisition. Low soil temperatures also reduce food intake and cause for the decline in cases of root development.