Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARINDA ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

(Associated symptoms of nutrient deficiency)

Bitki besin maddelerinin, bitki bünyesinde farklı fonksiyonları olup, bunların eksikliği durumunda bir takım arazlar meydana gelmektedir.

Bitkiler tarafından ihtiyaç duyulan gerekli besinler, öteki birçok organizmadan farklı olarak, tamamen inorganik niteliklidir. Bu açıdan ele alınınca bitkiler besin maddesi olarak ek organik bileşiklere gerek duyan birçok organizma, hayvan ve insanlardan temel ayrıcalıklar gösterir.

Gerekli bir besin elementi, bir organizmanın normal yaşam döngüsü için kesinlikle bulunması zorunlu olan ve o besin elementinin görevleri öteki kimyasal bileşiklerce yerine getirilemeyen element olarak tanımlanır.

Sözgelimi bir hayvanın boyu arazî (ilineksel) bir özelliktir. Hayvan aynı hayvan olmakla birlikte büyük veya küçük olabilir. Buna karşılık öz, görülen dış değişikliğin altındaki değişmeden kalan kendilik anlamını taşır. Bir hayvan küçükken büyüyebilir, ama öz olarak aynı hayvan olarak kalır...

AZOT NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

Azot, bitki bünyesindeki söz konusu önemli fizyolojik fonksiyonlarıyla ilgili olarak, gerek ürün miktarını gerekse ürünün kalitesini etkiler. Azot noksanlığı bitkilerde özellikle vegetatif gelişme üzerine olumsuz bir etki yapar ve vegetatif gelişmesinin çok zayıflamasına sebep olur. Azot noksanlığında yapraklar normal büyüklüklerini alamazlar ve renkleri de, noksanlığın derecesine bağlı olarak, açık yeşil ya da sarıya döner. Azot noksanlığında yapraklarda ortaya çıkan kloroz arazı diğer birçok besin maddeleri noksanlıklarının sebep oldukları arazdan farklı olarak yeknesaktır. Yani renk değişikliği yaprağın her tarafında aynı olmakta ve bu değişiklik yaprağın uç kısmından başlayarak ‘’ V ‘’ şeklinde yaprağın iç kısmına doğru ilerlemektedir.

Öte yandan azot noksanlığı ilk olarak yaşlı yapraklarda ortaya çıkar, noksanlığın devamı halinde ise bu araz genç yapraklarda da görülür. Azot noksanlığından ilk olarak yaşlı yaprakların zarar görmelerinin sebebi ise bu besin maddesinin bünyede hareket edebilmesi ve böylece yaşlı kısımlardan genç, gelişmekte olan kısımlara taşınabilmesidir.

Azot noksanlığından yapraklarda ortaya çıkan bu renk değişiklikleri bitki bünyesinde yeterli ölçüde klorofilin bulunmadığına bir işarettir ki klorofil noksanlığı ise bitkide fotosentez olayının normal bir şekilde sürmesini engeller. Bu gibi hallerde bitki vaktinden önce çiçek açar ve böylece bitkinin gelişme süresi de normale nispetle kısalmış olur. Azot noksanlığı tohum, çiçek, meyve oluşumunun azalmasına ve bitkinin kök sisteminin de zayıflamasına yol açar.

Azot noksanlığı gibi azot fazlalığı da bitkiler üzerine olumsuz bir etki yapar. Fazla azot bitkide vegatatif gelişmeyi çok fazla kuvvetlendirerek çiçek ve meyve teşekkülünün hem azalmasına hem de gecikmesine sebep olur ve böylece kaliteyi düşürür. Fazla azot ayrıca bitkilerin hastalık etkenlerine karşı dirençlerinin azalmasına ve aynı şekilde bunların düşük sıcaklık derecelerinde zararlanmalarına da sebep olur. Pratikte sonbaharda fazla miktarda azotlu gübre verilen meyve ağaçlarının dondan çok fazla zarar gördükleri sık sık gözlenmiştir.

Bitkilerin azot gereksinimleri birbirlerinden farklı olduğundan çeşitli kültür bitkileriyle topraktan kaldırılan azot miktarı da bitkinin tür ve çeşidine bağlı olarak değişir. Bu bakımdan tahıllarla baklagil bitkileri arasındaki fark daha da önemlidir. Gerçektende tahıl bitkilerinin toprak azotunun hızla tüketmelerine karşılık baklagil bitkileri toprağa azot kazandırırlar. Bu yüzden pratikte tahıl bitkilerinde azot noksanlığına çok sık rastlanmaktadır.

Yalnız söz konusu bitkilerde görülen ve azot noksanlığı ile ilgili bulunan araz bazı hallerde toprakta yeterli ölçüde azotun bulunmamasından çok, kuraklık, düşük sıcaklık dereceleri ve benzeri gibi uygun olmayan iklim faktörlerinin etkileriyle ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu faktörler ve örneğin, kuraklık toprakta nitrifikasyon olayının hızının azalmasına ve böylece bitkinin toprakta bulunan azottan gereği gibi faydalanmamasına sebep olur.

Bu koşullar da ayrıca bitki köklerinin toprak içerisine gelişime de azalır. Kuraklığın şiddetli ve aynı zamanda sürekli olduğu hallerde ise, toprakta yeter ölçüde azotun bulunmasına karşılık , bitkinin azot alımı hemen tamamen durur ve bitki ölür.

Öte yandan pratikte bazı hallerde baklagil bitkilerinde de azot noksanlığı ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi ise yine doğrudan doğruya uygun bir durumda bulunmayan iklim faktörlerinin etkileriyle gerek bu bitkilerin atmosfer azotundan faydalanmalarını sağlayan nodozite bakterilerinin gerekse nitrifikasyonu yapan bakterilerin faaliyetlerinin engellenmiş olmasıdır.

Meyve ağaçlarında da azot noksanlığına çok rastlanır. Buna sebep meyve ağaçlarının bu besin maddesine olan ihtiyaçlarının fazla olmasıdır. Meyve ağaçları içerisinde özellikle şeftaliler azot noksanlığına karşı çok hassas olduklarından azot noksanlığının bu meyve türünde sebep olduğu zararlanmalar, diğer birçok meyve türüne göre daha şiddetli olmaktadır.

FOSFOR NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

Fosfor noksanlığında bitkide ortaya çıkan belirtilen bazı bakımlardan azot noksanlığının sebep olduğu belirtilere benzerlik gösterir. Gerçektende fosfor noksanlığı da daha çok bitkinin gelişmesi ilk periyodunda ortaya çıkar ve bitkide gelişmenin çok zayıflamasına sebep olur. Yalnız fosfor noksanlığı azottan farklı olarak bitkinin toprak üstü kadar kök sistemi üzerine de önemli bir etki yapmakta ve gerek kök oluşumunu ve gerekse kök gelişmesini çok zayıflatmaktadır. Bu yüzdende fosfor noksanlığından en çok kök bitkileri zarar görürler.

Fosfor bitkide tohum oluşumu için çok önemlidir ve tohumlar fosforun depolandığı yerlerden biridir. Ayrıca erken olgunluk ve bitkilerin hastalıklara karşı direnci açısından da oldukça önemlidir.

Fosfor noksanlığında yapraklar normal büyüklüklerini alamazlar ve bunların renklerinde de çeşitli değişiklikler kendini gösterir. Fosfor noksanlığında yapraklar başlangıçta normalden daha koyu yeşil bir renk alırlar sonraları ise renk kırmızımsı mor veya kahverengine döner.

Bitkide yaprakların başlangıçta koyu yeşil bir renk olmalarının sebebi fosfor noksanlığında bitkinin bünyesine normale oranla daha fazla miktarda azot alması ve bu fazla azotun bünyede toplanmasıdır. Daha sonra yapraklarda kırmızımsı mor rengin meydana gelmesi ise, bünyedeki şeker birikimi ile ilgilidir. Çünkü fosfor noksanlığında bitki bünyesindeki şekerler nişasta ve seliloza dönüşmeyip bünyede yığılırlar ve böylece bitkideki şeker konsantrasyonu anormal derecede yükselir.

 

Şeker konsantrasyonunun anormal yükselmesi ise yapraklarda aynı şekilde antosiyan renk maddesi miktarının da yükselmesine ve böylece yapraklarda kırmızımsı mor bir rengin oluşumuna neden olur.

Fosfor noksanlığı meyve üzerine de azot noksanlığından farklı bir etki yapar ve fosfor noksanlığına maruz kalan meyvelerin zemin renkleri yeşil, meyveler fazla etli, meyve eti de yumuşaktır. Ayrıca böyle meyvelerin asit kapsamı yüksek ve saklanma özellikleri de iyi değildir.

Bu yüzden fosfor noksanlığı ürün miktarı kadar ürün kalitesini de çok düşürmektedir.

Bitkilerde fosfor noksanlığı uygun olmayan iklim faktörlerinin etkisiyle de ortaya çıkabilir. Gerçektende havaların yağışlı ve serin gittiği zamanlarda, toprakta oldukça fazla miktarda alınabilir fosforun bulunmasına karşılık, bitkilerde fosfor noksanlığı arazi görülebilir. Bunun sebebi ise bu şartlarda bitkide kök oluşumunun normale oranla çok yavaş olması ve köklerin topraktaki fosforla gerekli teması sağlayamamasıdır.

Bu yüzdende hava şartlarının uygunlaşmasıyla köklerde yeniden hızlı bir gelişme olur ve fosfor noksanlığı da ortadan kalkar. Yalnız bu zamanda her ne kadar fosfor noksanlığına ait karakteristik araz kaybolursa da yine de bunun etkisiyle bitkinin gelişmesi normale göre daha zayıf ve elde edilen ürün miktarı da kısmen daha düşüktür.

Öte yandan bitkinin fosfor alımı ile topraktaki magnezyum noksanlığı bitkinin fosfor alımının azalmasına ve böylece bitkinin topraktaki fosfordan gereği gibi faydalanmamasına neden olur.

POTASYUM NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

Potasyum noksanlığında da yapraklarda tipik kloroz arazı ilk olarak yaşlı yapraklarda görülür. Bunun sebebi potasyumun da, diğer bir çok besin maddeleri gibi bünyede hareket edebilmesi ve bitkinin yaşlı kısımlarından genç ve yeni gelişmekte olan kısımlarına taşınmasıdır.

Bu yüzden potasyum noksanlığının başlangıcında noksanlık arazı önce yaşlı yapraklarda kendini gösterir genç yapraklar ise oldukça uzun bir süre normal yeşil renklerini muhafaza edebilir.

Ancak bitkide potasyum noksanlığının devamlı ve şiddetli olduğu hallerde genç yapraklarda da aynı araz ortaya çıkar.

Potasyum noksanlığında kloroz arazı yaprak uçlarından başlamak üzere başlangıçta yaprak kenarlarında görülür ve bu kısımların sarı bir renk almasına sebep olur. Sonraları sararan kısımlar esmerleşir ve potasyum noksanlığının devam etmesi halinde ise bu kısımlardaki dokular ölürler. Buna karşılık yaprağın iç kısmı oldukça uzun bir süre normal durumunu muhafaza eder.

Potasyum noksanlığında yapraklarda bu şekilde ortaya çıkan kloroz arazı çok tipik olduğundan bu arazı diğer besin maddeleri noksanlıklarının sebep oldukları arazla karıştırma riski hemen hemen hiç yoktur.

Meyve türleri içerisinde potasyum noksanlığına özellikle şeftalilerde sık sık rastlanır. Gerçektende aynı şartlarda yetiştirilen elmalarda potasyum noksanlığının görülmemesine karşılık şeftalide bu noksanlık bariz olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi bu iki meyve türünün potasyum gereksinimlerinin birbirinden farklı bulunması ve şeftalinin potasyum gereksiniminin daha fazla olmasıdır.

Öte yandan aslında potasyumca fakir bulunan ve kireçleme yapılan topraklara fazla azotlu gübrelerin verilmeleri de bu topraklarda yetiştirilen şeftalilerde potasyum noksanlığının daha çok ortaya çıkmasına sebep olur. Çünkü kireçleme ile sırasıyla toprağa verilen kalsiyum bu bitkinin topraktaki potasyumdan faydalanmasını engeller aynı şekilde fazla azotlu gübrelerin etkisiyle bitkinin potasyum ihtiyacı da normale oranla artmış olur.

Potasyum noksanlığı meyve kalitesini de önemli derecede etkiler, ayrıca bitkilerin ve bu arada meyve ağaçlarının hastalıklara karşı dirençlerinin azalmasına ve bitkilerin kuraklıktan çok zarar görmelerine neden olur.

KALSİYUM NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

Kalsiyum noksanlığı ilk olarak genç yapraklarda, sürgünlerde, köklerin büyüme yerlerine yakın kısımlarda kendini gösterir. Bu durum bir yandan kalsiyumun, diğer bazı besin maddelerinden farklı olarak, bitki bünyesinde hareket edemediğini, öte yandan da bitkide yeni gelişmelerin olabilmesi için kalsiyuma gereksinim duyduğunu göstermektedir.

Kalsiyum noksanlığı genç yapraklarda kloroz arazın ortaya çıkmasına ve böylece yaprakların normal yeşil renklerini kaybetmelerine sebep olur. Noksanlığın şiddetli olduğu hallerde ise yapraklarda nekrozlar da görülür. Kalsiyum noksanlığı bitkilerde ayrıca yaprak uçlarının ve yaprak kenarlarının yukarıya veya aşağıya doğru kıvrılmasına dolayısıyla yaprakların şekillerini kaybetmelerine yol açar.

Kalsiyum noksanlığında büyüme yerleri çoğunlukla öldüğünden bitkide yeni sürgün meydana gelmez ve bitkinin kök sistemi de bu noksanlıktan çok zarar görür.

MAGNEZYUM NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

Magnezyum klorofilinin bileşiminde yer aldığından noksanlığında yapraklarda yeteri kadar klorofil oluşamaz ve bunun doğal sonucu olarak da yapraklarda kloroz arazı ortaya çıkar magnezyum noksanlığı ilk olarak yaşlı yapraklarda kendini gösterir. Bu, azot fosfor ve potasyum gibi magnezyum da bitki bünyesinde hareket edebildiğine bir işarettir.

Magnezyum noksanlığında karakteristik olarak yaprakların ana damarları arasında ve yaprak kenarlarında açık renkli çizgiler belirir ve yaprak kenarları ile yaprak ana damarları arasında yeşil rengin tamamen kaybolmasına karşılık, yaprak kenarları uzunca bir süre normal yeşil renklerini muhafaza edebilirler.

Magnezyum noksanlığının çok şiddetli olduğu hallerde ise yapraklar hemen hemen beyaz bir renk alır ve bu zamandan itibaren de dökülmeye başlarlar. Yaprak dökümü bazen çok şiddetli olur ve meyve ağaçlarında, özellikle elma ağaçlarında, oldukça fazla meyve bulunmasına karşılık hemen hiç yaprak kalmaz. Bu gibi hallerde ağacın yalnız tepesindeki sürgünlerde çok az sayıda yaprak bulunmaktadır.

Magnezyum noksanlığı bitkide gelişmeyi zayıflatır ve böylece ürün miktarının önemli derecede düşmesine sebep olur. Yalnız yıllık bitkilerin gelişmelerinin son periyodunda ortaya çıkan magnezyum noksanlığının bu bitkilerde ürün miktarı üzerine o kadar önemli bir etki yapmamasına karşılık, bunun meyve ağaçları gibi çok yıllık bitkilerdeki etkisi şiddetli olmaktadır.

Özellikle topraktaki azot miktarının düşük bulunması ve kuraklık magnezyum noksanlığının şiddetini daha da arttırmaktadır.

Kültür bitkileri içerisinde tahıllar magnezyum noksanlığına karşılık çok duyarlıdırlar. Tahıllardan da özellikle yulaf magnezyum noksanlığına karşı en çok hassasiyet gösterir. Magnezyum noksanlığının çok şiddetli olduğu hallerde tahıl bitkilerinin yapraklarında çoğunlukla nekrozlar görülür.

KÜKÜRT NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

Klorofilin teşekkülü; diğer faktörler yanında bitki bünyesinde yeter ölçüde Kükürtün bulunmasına da ihtiyaç gösterdiğinden, kükürt noksanlığında ilk olarak yapraklarda kloroz arazı ortaya çıkar. Kükürt noksanlığının yapraklarda sebep olduğu kloroz arazı ise azot noksanlığı ile ilgili araza büyük bir benzerlik gösterir.

Çünkü her iki besin maddesi noksanlığında da renk bütün yaprakta bir örnek olarak değişmektedir.

Yalnız, azot noksanlığı ilk olarak yaşlı yapraklarda kükürt noksanlığı ise yine ilk olarak genç yapraklarda görülür. Bu durum ise bitki yapraklarında ortaya çıkan arazın bu besin maddelerinden hangisine ait olduğunun tespiti işini kolaylaştırmaktadır.

Kükürt noksanlığı ayrıca bitkide sürgün teşekkülünün azalmasına ve meydana gelen sürgünlerin de zayıf kalmalarına sebep olur.

DEMİR NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

Demir noksanlığı ilk olarak yapraklarda tipik kloroz arazının ortaya çıkmasına sebep olur ve bu araz önce genç yapraklarda görülür. Bu durum demirin bitki bünyesinde hareket edemediğini dolayısıyla bitkinin yaşlı kısımlarından genç, yeni gelişmekte olan kısımlarına taşınmadığını açık olarak göstermektedir.

Demir noksanlığının şiddetli olmadığı hallerde renk değişikliği genç yapraklarda damarlar arasında olur ve damarlar arasında yeşil rengin yerini sarımsı yeşil bir renk alır. Buna karşılık, ince damarlar da dahil olmak üzere yaprak damarları normal yeşil renklerini muhafaza eder ve bu zamanlarda yapraklar bir ağ görünüşündedirler. Noksanlık şiddetli ve sürekli olduğu zaman ise yaprakların renkleri saman sarısına döner ki bu zamanda yaprak damarları da yeşil renklerini hemen hemen tamamen kaybederler.

Demir noksanlığının şiddetli olduğu hallerde sürgünlerde de kuruma görülür.

Meyve ağaçlarında, demir noksanlığına diğer bitkilere nisbetle daha çok rastlanmaktadır. Özelikle turunçgiller demir noksanlığına karşı çok hassasiyet gösterirler. Aynı durum elma ve ayva ağaçlarında da görülür.

Önemli olan bir husus gerek meyve ağaçlarında gerekse diğer bitkilerde sık sık ortaya çıkan demir noksanlığının bu besin maddesinin topraktaki miktarının düşük bulunmasından çok çeşitli faktörlerin etkileriyle bitkinin toprakta bulunan demirden faydalanamamasıdır. Bu duruma göre pratikte demir noksanlığını önlemeye yarayacak bazı tedbirlerin alınmaları gerekir.

Bu tedbirler ise sırasıyla toprak reaksiyonun düzenlenmesi, toprakta ağır metallerin konsantrasyonlarının çok fazla artmasına meydan verilmemesi ve toprağa demirle birlikte ‘’Kileyt’’ adı verilen bazı organik bileşiklerin ilave edilmeleridir.

Bu organik tabiattaki bileşiklerin esas fonksiyonları demirin toprakta diğer maddelerle reaksiyona girmesini dolayısıyla bitki tarafından alınamaz bir hale geçmesini önlemeleridir. Öte yandan söz konusu bileşikler yalnız bitkinin toprakta bulunan demirden faydalanmasını sağlamakla kalmayıp bunlar aynı zamanda bünyeye giren demirin bünyedeki hareketini de düzenlemekte ayrıca bunun bitki bünyesinde bulunan ağır metallerin etkileriyle çökelmesinide engellemektedirler.

Yalnız toprağa ilave edilecek organik tabiattaki bu bileşiklerin çeşit ve miktarlarının doğru olarak tayinini ve bunun içinde özellikle toprağın kalsiyum karbonat kapsamının dikkate alınması gerekmektedir. Aksi halde bu maddelerin bitkinin gelişmesi üzerine olumsuz etkiler yapmaları olasıdır.

MANGAN NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

Mangan noksanlığı da ilk olarak yaşlı yapraklarda renk değişikliklerine neden olur. Mangan noksanlığında yapraklarda kendisini gösteren kloroz arazı, damarlar arasından başlamak üzere, özellikle gelişmenin ilk dönemlerinde demir noksanlığı ile ilgili araza büyük bir benzerlik gösterir. Yalnız demir noksanlığına ait arazın ilk olarak genç yapraklarda ortaya çıkmasına karşılık mangan noksanlığı arazı önce yaşlı yapraklarda kendini göstermektedir.

Tahıl bitkileri içerisinde mangan noksanlığına karşı en çok hassasiyet gösteren yulaftır. Mangan noksanlığı ile ilgili olarak yulafta ortaya çıkan hastalığa ‘’Gri benek’’ hastalığı denilmektedir. Bu araz genellikle ilkbaharda bitkiler yaklaşık olarak 15-20 cm yükseklikte iken yaşlı yapraklarda görülür.

Önce yaprak damarları arasında renk açılır ve bu kısımlarla birlikte daha şiddetli olarak yaprak kenarlarında gri veya açık renkli benekler veya çizgiler meydana gelir. Noksanlığın daha ileri periodlarında ise bütün yaprak dokuları emer bir renk alırlar ve bu şekilde esmerleşen kısımlar helezon şeklinde bükülürler. Mangan noksanlığının son devresinde ise yapraklar renklerini tamamiyle kaybederler.

Öte yandan mangan noksanlığında buğday, arpa ve diğer tahıl bitkilerinde ortaya çıkan araz yulaftakine çok benzemektedir.

Mangan noksanlığında şeker pancarı ve diğer pancar bitkilerinde kendini gösteren araz da çok karakteristik olup buna ‘’ Sarı leke ‘’ hastalığı denilmektedir. Bu bitkilerde yapraklar normale nisbetle çok daha dik bir durum alırlar ki bu doğrudan doğruya yaprak kenarlarının üste doğru bükülmeleriyle ilgilidir. Böyle yapraklarda ayrıca renk değişiklikleri de olur ve yaprak damarları arasında yeşil rengin yerini sarı bir renk alır.

Mangan noksanlığı meyve ağaçları yapraklarında da tipik kloroz arazının ortaya çıkmasına sebep olur. Örneğin elmada yaprak damarları arasında renk değişir ve bu değişiklik yaprak kenarlarından başlayarak orta damara doğru ilerler. Daha ileri devrede ise yalnız yaprak damarları yeşil renktedirler.

Mangan noksanlığı arazı kuvvetli bir gelişme gösteren genç sürgünlerdeki yapraklarda çok daha hafiftir. Bu durum ise mangan noksanlığını demir noksanlığından ayırmada işe yarar , çünkü demir noksanlığından ilk önce en genç sürgünlerdeki yapraklar zarar görürler.

İlginç olan bir nokta da meyve ağaçlarında bazen mangan ve demir noksanlıklarının aynı zamanda ortaya çıkmasıdır. Bu durumda hem genç hem de yaşlı yapraklarda kloroz arazı kendini gösterir ve genç yapraklardaki araza demir, yaşlı yapraklardaki araza ise mangan noksanlığı neden olmaktadır.

ÇİNKO NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

Çinko noksanlığında bitkilerde ortaya çıkan en karakteristik araz özellikle meyve ağaçlarında ilkbaharda sürgünlerin uçlarında ‘’rozet’’ adı verilen küçük ve aynı zamanda sık yaprak kümeciklerinin meydana gelmesidir. Böyle yapraklar normal yapraklara oranla 20-30 defa daha küçüktür ve bunların damarları arasındaki renk yeşilden sarıya dönmektedir.

Çinko noksanlığı ayrıca yaprakarın normal büyüklüklerini almalarını engellediği gibi bunların şekillerinin de değişmesine sebep olur. Çinko noksanlığında ağacın yaprak sistemi seyrekleşir ve boğum araları da kısalır. Çinko noksanlığına maruz kalan ağaçların verimlilikleri de azalmaktadır.

Meyve ağaçları içersinde çinko noksanlığı en çok turunçgillerde görülür. Bu yüzden de dünyanın hemen her tarafındaki turunçgil bölgelerinde en çok çinko noksanlığına rastlanmaktadır.

Çinko noksanlığı diğer meyve türlerinde ve bu arada baklagillerle tahıl bitkilerinde görülür. Örneğin tahıllarda çinko noksanlığı genç yaprakların normal yeşil renklerini kaybederek kırmızımsı bir renk almalarına, yaşlı yaprakların ise ölmelerine sebep olur. Tahıl samanının grimsi bir renk göstermesi de çinko noksanlığının tipik bir arazı olarak kabul edilmektedir.

Çinko noksanlığı bitkilerde genellikle kök teşekkülü üzerine de önemli bir etki yapar ve bitkide kök isteminin çok zayıflamasına neden olur.

BAKIR NOKSANLIĞINDA ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

Bakır noksanlığında ortaya çıkan en tipik araz dallarda görülen uç kurumasıdır. Bakır noksanlığında meyve ağaçlarında dallar uçlarından itibaren kurumaya başlarlar ve kuruyan kısımlar da sonradan aşağıya kıvrılırlar. Ölü kısımların hemen altında bulunan gözlerden yeni sürgünler meydana gelirse de bakır noksanlığı devam ettiği taktirde bunlarda da uç kuruması görülür ve böylece ağaç birkaç yıl içerisinde çalımsı bir hal alır.

Bakır noksanlığı ağaçların, çinko noksanlığına nispetle, daha çok küçük kalmalarına ve cüceleşmelerine sebep olur. Bakır noksanlığında bazı hallerde ağaçlarda rozet oluşumunun ve zamk akıtma da görülür. Bakır noksanlığında ayrıca yapraklarda kloroz ve arazı ortaya çıkar ve noksanlık şiddetli olduğu zaman yapraklar dökülürler ve aynı zamanda sürgünler de ölürler. Bakır noksanlığında tahıllarda bazı hastalıklar ortaya çıkmaktadır ki bunlardan en önemlisi ‘’toprak ısladı’’ hastalığıdır. Bu hastalığa bu ismin verilmesinin sebebi ise hastalığın özellikle yeni ıslah edilmiş organik tabiattaki topraklarda görülmesidir.

Toprak ıslahı hastalığının en önemli arazı ise yaprakların ve özellikle yaprak uçlarının gri veya beyaz bir renk almaları ve sonradan da yaprakların arkaya doğru kıvrılmalarıdır. Diğer mikro elementler gibi bakır fazlalığı da bitkiler üzerine toksit bir etki yapmaktadır ve yine demir ve manganda olduğu gibi, bitki beslenmesi bakımından topraktaki bakırın mutlak miktarından çok bunun diğer ağır metal miktarlarından olan oranı önemlidir.

BOR NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR

Bor noksanlığında ortaya çıkan en tipik araz bitkilerde büyüme noktalarının ölmeleri, yapraklar da renk değişimleri ve bitki de gelişmenin çok zayıflamasıdır.

Örneğin meyve ağaçlarında bor noksanlığında yapraklar sarı bir renk alırlar, yaprak damarları mantarlaşır ve ağaçlarda vaktinden önce yaprak dökümü olur. Bor noksanlığı sürgün ve dallarında normal uzunluklarını alamamalarına, meyvelerin küçük kalmalarına ayrıca meyvelerin iç ve dış kısımlarında mantarlaşmaya sebep olmaktadır.

Bor noksanlığında özellikle genç sürgünlerde zamk akıtma görülür, noksanlığın çok şiddetli olduğu hallerde ise, sürgünlerde uç kuruması da ortaya çıkmaktadır.

Elma bahçelerinde devamlı olarak azotlu gübrelerin kullanılmaları da bu ağaçlarda bor noksanlığına sebep olur. Çünkü fazla azot vegatatif gelişmeyi arttırır ve böylece ağaçlar daha çok bora ihtiyaç gösterirler. Elma bahçelerinde uygulanan fazla kireçleme de aynı şekilde ağaçlarda bor noksanlığına sebep olmaktadır.

Borun bitki bünyesindeki çok az olduğundan bu yaşlı kısımlardan genç ve yeni gelişmekte olan kısımlara hareket edemez ve bu sebeplerde bor noksanlığı ilk olarak genç kısımlarda ortaya çıkar. Bor noksanlığı genç yaprakların şekil ve renklerinde değişikliklere neden olur ve noksanlığın devam ettiği hallerde yapraklar ölürler.

Ağaçlarda görülen kabuk çatlaması, zamk akıtma, sürgünlerin ölmeleri, çiçek ve meyvelerde anormal durumların ortaya çıkması da bor noksanlığı ilgilidir.

Bor noksanlığı diğer birçok bitkilerde de çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Örneğin şeker pancarında görülen ‘’Öz çürüklüğü’’ , turplarda görülen ‘’ Esmer öz’’ , karnabaharlarda görülen ‘’İçi boş gövde’’, kerevizde görülen ‘’çatlak gövde’’ , elmalarda görülen ‘’Mantarlaşmış çekirdek evi’’ , turunçgillerde görülen ‘’Katı meyve ‘’ ve tütündeki ‘’Tepe hastalığı ‘’ hep bor noksanlığının sebep olduğu hastalıklardır.

Doğal koşullarda tahıllarda bor noksanlığı hemen hiç görülmemiştir. Buna sebep olarak bu bitkilerin bor ihtiyaçlarının çok az olması gösterilmektedir.

Bitkiler bor ihtiyaçları bakımından aralarında çok az fark gösterirler. Fakat borun toksik etkisine karşı çeşitli bitkilerin gösterdikleri duyarlılık birbirlerinden çok farklıdır. Öte yandan aynı bitkinin borun toksik etkisine karşı gösterdiği reaksiyon da iklim şartları, toprak özellikleri ve bitkinin kuvvetli bir gelişme gösterip göstermemesi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Bu yüzden de gerek çeşitli bitkilerin gerekse aynı bitkinin değişik şartlarda bor ihtiyacını karşılamak amacıyla toprağa bor ilavesinin söz konusu olduğu hallerde verilecek miktarı üzerinde önemle durulmalıdır.

 

Associated symptoms of nutrient deficiency PLANTS

Plant nutrients is different functions in the plant body, a set of symptoms which occur in case of lack.

Necessary nutrients needed by plants, unlike many other organisms, it is completely inorganic nature. From this perspective, discussed the need for additional organic compounds by plants as a nutrient in many organisms, from animals and humans shows the basic privileges. An essential nutrient, which is absolutely obligatory for the normal life cycle of an organism and nutrients are defined as tasks that can not be fulfilled by other chemical compounds that element.

LAND

Deaf dumb a-

b Araz non-continuity and permanence, something that is in need of a matter without a presence of its own and will rely on to be there. Metaphysics, self (essence) which is used as anti symptoms, it means something changes occurring over the middle without lifting or changing their nature.

For instance, an animal's size land (incidental) is a feature. Although the same animal may be large or small animals. In contrast essence, means the self that remains unchanged under the outer changes seen. An animal can grow little, but the essence remains the same animal.

NITROGEN associated symptoms in DEFICIENCY IN PLANTS

Nitrogen, such as suppliers of important physiological functions in the plant body, both influence the quality and product yields. Nitrogen deficiency in plants makes it a particularly negative effect on the vegetative growth of vegetative growth and leads to very slimming. Nitrogen deficiency in leaves of normal size and color can not be, depending on the degree of deficiency, turns light green or yellow.

Nitrogen deficiency symptoms appeared in leaf chlorosis of the uniform is different from many other symptoms that are caused by nutrient deficiency. So are the same throughout the leaf discoloration and change of sheets starting from the end portion of the 'V' shape is moving toward the inside of the laminate.

On the other hand, nitrogen deficiency occurs in older leaves first, and if these symptoms continue deficiency is seen in young leaves. Nitrogen deficiency is the cause of the initial damage from old leaves of these nutrients in the body can move, and so young from old parts, can be transported to the developing part.

Within these color changes occurring in plant leaves from nitrogen deficiency is a sign that that is not sufficient chlorophyll chlorophyll deficiency prevents the normal way in the riding of photosynthesis in plants. This plant blooms in cases such as premature plant development time and thus would have also reduced relative to normal. Nitrogen deficiency seeds, flowers, fruit formation, leading to a reduction in the weakening of the plant root system.

Excess nitrogen as nitrogen deficiency makes a negative effect on the plants. Vegatatif more nitrogen plant in flower and fruit development by strengthening too much and causes the formation of a decrease in both delay and thus a decrease in quality. Excess nitrogen can also reduce the resistance to the pathogen of plants and likewise causes the cryogenic temperature which they Damage. In practice, they see a lot of fall in excess of nitrogenous fertilizer, fruit trees from frost damage was observed frequently.

The amount of nitrogen removed from the soil of the plants with a variety of crops are different from each other in nitrogen requirements vary depending on the plant species and varieties. The difference between grain legume crops with respect is more important. Indeed, in response to the rapidly deplete soil nitrogen cereal crops are legumes add nitrogen to the soil.

So it is very common practice to nitrogen deficiency in cereal crops. Alone in question is located in the symptoms observed in plants and in some cases associated with nitrogen deficiency rather than a lack of sufficient nitrogen in the soil, drought, emerging with the effects of unsuitable climatic factors such as low temperature and so on. Because these factors and, for example, drought, soil and thus reduce the rate of nitrification of events leads to benefit as required from nitrogen in plant soil. These conditions also reduced the development of plant roots into the soil.

In cases where the drought is severe, and at the same time is continuous, sufficient extent of territory in response to the presence of nitrogen, plant nitrogen uptake almost completely stops and the plant dies.

Moreover, in practice also occurs in some cases nitrogen deficiency in legume plants. The reason for this is still being hindered in their nodosity directly to both nitrification bacteria producing bacteria of the activities that take advantage of the nitrogen requirements of these plants are not in a fit state with the effects of climatic factors on the right.

Nitrogen deficiency is also very common in fruit trees. The reason for this is that much of the fruit trees and the need for these nutrients. In fruit trees, especially peaches studies of damages caused by nitrogen deficiency in this type of fruit they are very sensitive to nitrogen deficiency is severe than many other fruit species.

Associated symptoms PHOSPHORUS DEFICIENCY IN PLANTS in

Occurring in plants mentioned in some respects is similar to the symptoms of phosphorus deficiency caused by nitrogen deficiency. Indeed phosphorus deficiency also occurs mostly in the first period of plant development and plant growth is caused to be weak. Unlike nitrogen, phosphorus deficiency alone make a significant impact on the plant's root system and aboveground weakens both need root formation and root development. This lack of phosphorus per cent in most root crops are damaged.

Phosphorus is very important for seed formation in plants and seeds is one of the places where phosphorus is stored. Also in terms of resistance to early maturity and plant diseases is very important.

Can not take their normal size leaves of phosphorus deficiency and manifests itself in a variety of changes in their color. The then take a darker green than normal leaves of phosphorus deficiency initially returns to reddish purple or brown color.

Plants at the beginning of the leaves have a dark green color than normal because phosphorus deficiency of the plant on site to receive a greater amount of nitrogen in the structure and is gathering the excess nitrogen. Then leaves the occurrence of the reddish purple color, on sugar accumulation in the structure. Because sugars in plant starch and cellulose are stacked phosphorus deficiency within the body and thus convert into sugar concentration in the plant rises abnormally.

The abnormal increase in sugar concentration in the leaves as a higher amount of anthocyanin pigments in the same manner, resulting in the formation of a reddish purple color in the leaves.

Phosphorus deficiency on fruit also makes a different effect from nitrogen deficiency and ground color of fruits exposed to phosphorus deficiency is green, more fleshy fruits, fruit flesh is soft. In addition, the high acid content of such fruits and storage features are not good. So phosphorus deficiency also reduces the amount of product until the product quality too.

Phosphorus deficiency may also occur in plants under the influence of unsuitable climatic factors. When he went in really rainy weather and cool, can be taken in response to the presence of a considerable amount of phosphorus in the soil, phosphorus deficiency can be seen in the land. The reason for this is very slow compared to normal root formation in plants under these conditions and can not provide the necessary contact with phosphorus in the soil.

So uygunlaş by the weather conditions in the roots, a rapid development and phosphorus deficiency is eliminated. Only this time, although characteristic of phosphorus deficiency symptoms to disappear again if the amount of the product and the resulting weaker than normal, partly due to the development of the plant is lower.

On the other hand causes magnesium deficiency in the soil and plant phosphorus uptake and thus reduce the utilization of plant phosphorus uptake of phosphorus in the plant's soil as required.

Associated symptoms POTASSIUM DEFICIENCY IN PLANTS in

Potassium deficiency symptoms in the leaves in typical chlorosis occurs in older leaves first. This is because the potassium, the movable body as a number of other plant nutrients and is transported to young and emerging parts of the old part. So at the beginning of the deficiency symptoms of potassium deficiency manifests itself in older leaves before the young leaves can retain their normal green color is quite a long time. However, the same symptoms also occur in young leaves of plants in cases where persistent and severe potassium deficiency.

Starting from the initial symptoms of chlorosis at leaf tips and leaf margins Potassium deficiency is seen in these parts will cause you to take a yellow color. Later, yellowing and browning parts of potassium deficiency if they are dead tissue if it continues in this section. In the inside of the sheet corresponds quite some time retains its normal state.

Manifestation risk they cause mixing of the potassium deficiency chlorosis symptoms on the leaves caused in this way is very typical symptoms of this deficiency is almost no other nutrients.

Potassium deficiency in peach fruit species in particular are seen frequently. Indeed apples grown in the same conditions of potassium deficiency, this deficiency is not seen in peach emerges as obvious. The reason is that it is no different from each other and more than two requirements of peach fruits potassium potassium requirements.

On the other hand, who is actually poor in potassium and lime is given of structures leads to more nitrogen fertilizer to the soil to come more out of potassium deficiency in peaches grown on this soil. Given respectively by liming the soil because this plant prevents the utilization of calcium in the soil potassium in much the same way with the effect of nitrogenous fertilizer plant in need of potassium is increased compared to normal.

Potassium deficiency also significantly affect fruit quality, and in the meantime also a decrease in the resistance of plants against diseases of fruit trees and plants leads to damage from drought.

Associated symptoms CALCIUM DEFICIENCY IN PLANTS in

Calcium deficiency first young leaves, shoots, roots grow in the near section shows itself. In this case a side calcium, unlike some other nutrients that can not move in the plant body, which shows that whereas in the plant need to be the new developments calcium.

To the emergence of symptoms of calcium deficiency chlorosis in the young leaves and thus causes them to lose their normal green color of the leaves. In cases where the deficiency is severe necrosis were also seen in the leaves. Addition of calcium deficiency in plants of the leaf tips and leaf edges curl upwards or downwards thus causing the leaves to lose their way.

Growth areas in calcium deficiency does not occur often new shoots of plants that died and the plant root system also saw a lot of damage from this deficiency.

Associated symptoms MAGNESIUM DEFICIENCY IN PLANTS in

Magnesium deficiency is involved in chlorophyll in the leaves of the composition and it can not form enough chlorophyll in the leaf chlorosis symptoms occur as a natural consequence of magnesium deficiency manifests itself in older leaves first. This is a point that can move in the plant body, such as magnesium, nitrogen, phosphorus and potassium.

Main veins of the leaves as characteristic of magnesium deficiency include and edges of the leaves light lines appear and leaf edges with leaf corresponds main veins in green color completely disappears, leaf edges can maintain for a long period of normal green color.

In cases of severe magnesium deficiency that leaves almost takes a white color and begin to pour in since then. Sometimes in very severe defoliation and fruit trees, especially in the apple tree, not a lot of money there almost never leaves fruit. Exile in the top of the tree, in such cases there are only very few leaves.

Magnesium deficiency attenuates the development of plants and thus leads to significantly decrease the amount of product. Alone on the quantity of products of the magnesium deficiency in plants emerged in the last period corresponds to the growth of annual plants that do have a significant impact, as it is the effect of fruit trees in the perennial severe. In particular, the presence and severity of drought, low magnesium deficiency further increases the amount of nitrogen in the soil.

Corresponds to the cereals in crop plants are very sensitive to magnesium deficiency. Also shows the most sensitivity to oat cereal, especially magnesium deficiency. Magnesium deficiency is very severe cases in which necrosis is seen mostly in the leaves of cereal crops.

Associated symptoms in SULPHUR DEFICIENCY IN PLANTS

The formation of chlorophyll; because, among other factors within the plant also needs to show there is sufficient degree of sulfur in the leaves in the first symptoms of sulfur deficiency chlorosis occurs. The chlorosis symptoms caused by deficiency of sulfur in the leaves show a great similarity to the symptoms associated with nitrogen deficiency. Because colors in both nutrient deficiency varies as a whole leaf samples.

Alone, nitrogen deficiency is first seen again in the first young leaves of sulfur deficiency in older leaves. This is easier to determine whether it belongs to which of these nutrients if the symptoms occur in plant leaf material business.

Sulfur deficiency is also a reduction in the formation of shoots formed and causes the plant to remain weak in exile.

Associated symptoms of iron deficiency in plants

Iron deficiency leads to the emergence of the typical symptoms of chlorosis in the young leaves first appear before the leaves, and these symptoms. In this case the iron so that the body can not move the young plants from old plant parts, shows clearly that the move to the new emerging part.

Discoloration in the absence of iron deficiency becomes severe in young leaves between the veins and blood vessels between takes the place of a green yellowish green color. In contrast, maintains the normal green color of the leaf veins, including thin veins and leaves this time in the guise of a network are. If the deficiency is severe and constant returns to yellow straw color when it is at this time that the leaf veins of the leaves lose their green color almost completely. Drying occurs in exile in cases of severe iron deficiency.

Fruit trees in relation to other plants to iron deficiency is more common. Especially citrus show much sensitivity to iron deficiency. Apples and quince be found in the same situation.

The important issue in need of fruit trees as well as other plants often can not take advantage of the effects of various factors resulting from iron deficiency of these nutrients in the soil is low when the amount of iron in the plant's soil. Accordingly, some measures need to be taken in practice will help prevent iron deficiency. These measures include the regulation of soil reaction, respectively, in soil not be too much challenged to increase the concentration of heavy metals in soil and anchored with 'Kileyt' are called the addition of some organic compounds.

The main function of the nature of the organic compound to react with iron in the soil preventing the passage of other materials are thus not be taken by the plant become. Moreover, these compounds not only enables you to benefit from the iron found in lonely plant's soil which organizes also the movement of the body's iron entering the body also impedes the çökelmesini the effects of heavy metals found in its plant site.

That such compound be added to the organic nature of the soil type and amount determined correctly and should be taken into consideration in particular ground calcium carbonate scope thereof. Otherwise it is possible to make the negative effects of these substances on plant development.

Associated symptoms of manganese deficiency in plants

Manganese deficiency also causes discoloration in older leaves first. Manganese deficiency in itself showing symptoms of chlorosis of leaves, starting from the veins, especially in the early stages of the development of symptoms associated with iron deficiency shows a great similarity. The first symptoms of iron deficiency alone corresponds to the emergence of manganese deficiency symptoms in young leaf shows itself in older leaves first.

Oat cereal crops in which they are most sensitive to manganese deficiency. Manganese deficiency related diseases occurring in oats' gray spots' 'is called the disease. These symptoms usually at a height of approximately 15-20 cm, while in spring the plants seen in older leaves.

Before leaf drop in color between the veins and the more violent parts of the leaf edge with gray or light-colored spots or streaks occur. In a further period deficiency whole leaf tissues absorb and thereby receive a browning color portions are twisted helically. In the last half of Manganese deficiency leaves completely lose their color.

On the other hand, manganese deficiency in wheat, barley, oats and other grains are very similar to those resulting symptoms occur in plants.

Manganese deficiency in sugar beet and other beet crops is also very characteristic symptoms manifested in this' yellow spot '' is called the disease. This plant leaves relative to normal is about much more they which receive an upright position directly upward bending of the leaf toward the edges.

Such color changes in the leaves and the leaves they also take the place of a yellow color between green veins.

Manganese deficiency of fruit trees leads to the emergence of the typical symptoms of leaf chlorosis. For example apple leaves changing color in between the veins and leaf edges starting from this change and move towards the midrib. A further circuit lonely leaf veins are green.

Manganese deficiency symptoms in the leaves of young shoots showing a strong improvement is much lighter. This case is useful to distinguish the manganese deficiency iron deficiency, iron deficiency because of the young shoots first leaves are damaged.

Fruit tree in a point which is sometimes interesting at the same time the emergence of manganese and iron deficiency. In this case, both young and manifests symptoms of chlorosis symptoms in young leaves, old leaves and iron, manganese deficiency is the cause of symptoms in old leaves.

Associated symptoms of zinc deficiency in PLANTS

The most characteristic symptoms of zinc deficiency in plants, especially fruit trees emerging from the tips of shoots in spring 'badge' and also called small is the occurrence of frequent kümecik leaves. Such leaves are 20-30 times smaller than normal leaves and their color turns from green to yellow between the veins.

Zinc deficiency also causes a change in the way the block as they take their normal size yaprakar. Zinc deficiency in the system tree thinning and leaf nodes is also reduced. Productivity of the remaining trees also decreases exposure to zinc deficiency.

Of zinc deficiency occurs in most citrus fruit trees inside. That's why most zinc deficiency in citrus is also observed in almost every part of the world.

Zinc deficiency, while in other fruit species is found in legumes with cereal crops. For example, zinc deficiency in young leaves of cereal to get a reddish color, losing their normal green color, while the older leaves causes them to die. Show a greyish color of the cereal straw is regarded as a typical symptoms of zinc deficiency.

Zinc deficiency in plants usually makes a significant impact on the formation and root causes weakening of the root prompt on the plant too.

Associated symptoms of copper deficiency

The most typical symptom is seen in extreme dry branches occurring in copper deficiency. Copper deficiency in the ends of the branches from fruit trees begin to dry and dry parts are bent down at a later date. Located right under the eyes of the dead may come from parts to produce new shoots at them if he continued to copper deficiency is seen in the end and so the tree gets dry within a few years become one of the boy grows.

Copper deficiency trees, relative to zinc deficiency, causing them to remain much smaller and dwarfism. In some instances of rosette formation and gum trees in Copper deficiency is also seen streaming. Copper deficiency also occurs when the symptoms of chlorosis and leaf senescence in leaves and deficiency is severe and also shoots also die. Copper deficiency in cereals is emerging in some of the most important of these diseases 'wet land' disease.

The reason why this disease has been specifically given the name of the disease is seen in the new breeding ground in organic nature. The most important symptom of the disease, soil improvement, and especially the leaf tips of the leaves get a white or gray color, and are right back in afterwards leaf curl.

Copper excess as other trace elements, makes a toxic effect on plants and as still as iron and manganese, copper in the soil for plant nutrition ratio, which is a heavy metal level too it's the absolute amount is important.

Associated symptoms of boron deficiency in plants

Death of the most typical symptoms of boron deficiency in plants growing points out, the leaves change color and plant growth is also very slimming.

For example, boron deficiency in fruit trees are in leaf turns yellow, leaf veins become corky and premature defoliation of trees. Boron deficiency is curable receive the normal length of shoots and branches, the fruits remain small corky also leads to inner and outer parts of the fruit. Boron deficiency is seen especially in the young shoots in the pouring glue, where the deficiency is very severe, extreme dryness in exile arises.

As continuous use of nitrogenous fertilizers leads to boron deficiency in apple orchards in these trees. Because so much nitrogen increases vegatatif development and thus requires more gust tree. More liming applied in apple orchards of trees in the same way leads to boron deficiency.

There is very little in the pipe can not move within the plant to the young and the new developing parts of these old parts and occurs in young parts of boron deficiency in this first reason. Boron deficiency causes changes in the shape and color of young leaves and in case of continued lack of leaves die.

Cracking observed in tree bark, gum infusion, the death of shoots, flowers and fruits of the emergence of abnormal cases is related to boron deficiency.

Boron deficiency leads to various diseases in many other plants. For example, sugar seen in beet 'Self-rot' ', seen in radish' 'Brown self', seen in cauliflower 'hollow body', seen in celery 'cracked body', seen in the apple 'corky kernel home' ', citrus seen 'the juice' and the tobacco 'Peak disease' 'all are diseases caused by boron deficiency.

Boron deficiency in cereals under natural conditions is hardly unprecedented. The reason for this is shown as the needs of these plants have very little boron.

Plants show little differences in needs between boron. But they show the sensitivity of the tube against the toxic effects of various plants is very different from each other. But the same plant in which the reaction tube against the toxic effects of climatic conditions, soil properties and plant varies depending on various factors such as to show a strong improvement.

So too should be the same plant as well as a variety of plants to meet the needs of additional boron boron soil under different conditions will be emphasized in cases where the amount in question.