Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİ BESİN NOKSANLIĞI DENEMELERİ

plant nutrient deficiency trials

Artan nüfus yoğunluğu, azalan tarım alanları bilim adamlarını ve sanayicileri birim alandan daha fazla ürün elde çalışmalarına yöneltmiştir.

Üniversiteler yapmış oldukları denemelerde bitki besin maddeleri üzerinde çeşitli denemelerde bulunmakta ve bunları sürekli olarak çiftçinin ve gübre üreticisi firmaların bilgisine sunmaktadır.

Bilim adamlarınca toprak pH sı, azot, fosfor, potasyum, bakır, bor, çinko, demir, mangan, magnezyum, kalsiyum, molibden, selenyum, gibi elementlerin verim üzerindeki etkileri araştırılmış ve araştırılmayada devam edilmektedir. 

Yapılan bu araştırmalarda bitkinin çeşitli dönemlerde çeşitli bitki besin elementlerine ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler verim üzerinde bir hayli etkili olduğu tespit edilmiştir.

Her geçen gün sadece makro bitki besin maddelerinin değil, aynı zamanda mikro besin elementi eksikliklerinde büyük bir oranda verim kaybına neden olduğu görülmüştür. Yine bu araştırmalarda bir bitki besin elementi fazlalığının diker bir bitki besin elementini bağladığı ve o elementin var olmasına karşı bitki tarafından alınamadığı saptanmıştır.

Toprak pH sının birçok elementi bağladığını ve bitki tarafından alınamaz hale getirildiği gözlemlenmiştir. Yine yapılan bu araştırmalar neticesinde toprak ph sının 6.4 seviyelerine getirildiğinde bağlanan besin elementlerinin tekrar serbest hale geldiği ve bitki tarından kullanıldığı görülmüştür. Bu sayede taban gübrelemelerinin daha verimli kullanılması aynı gübrenin yıl içerisinde tekrar tekrar kullanılmasının önüne geçilmiştir.

Yapılan araştırmalarda toprağın asitlik veya alkaliliki, yine bitki tarafından kullanılabilecek asit türevleriyle istenilen dengeye getirilmiştir. (bakınız resim 5)

Üniversitelerce yapılan bu araştırmalar firmamızın teknik elemanlarınca takip edilmektedir.

Araştırma sonuçları teknik ekiplerce bir değerlendirmeye tabi tutulmakta, kimyacılarımız bu değerleri ziraat mühendisi, çiftçilerle paylaşmaktadır. Onların da görüşü alındıktan sonra her ülke için farklı bitkinin gelişmesi için gerekli olan 8 temel faktör,

1-      Gün süresi

2-      Işık

3-      Sıcaklık

4-      Soğuk

5-      Isı

6-      Su

7-      Ph

8-      Bitki besini eksiklikleri

Gibi değerler göz önünde bulundurularak üretim için laboratuar denemeleri başlatılmaktadır. (örnek: Karadeniz sahilinin çok yağmurlu olması, ülkemizin güneyinin gün bazında daha az yağmur alması genelde güneş ışığının yakıcı etkisinin fazlalığı). Laboratuar da üretilen ürünler ilk önce laboratuar şartlarında denenmekte, daha sonra çeşitli çiftçilerimizin bahçelerinde denenmektedir. Sonuçlar gözden geçirilmekte gerekirse tekrar laboratuar denemeleri yapılmakta ve çiftçiye en uygun ürün sunulmaktadır.

PLANT FOOD DEFICIENCY EXPERIMENTS

Increased population density, decreasing agricultural areas has led scientists and industrialists working to obtain more product per unit area. Also available in a variety of experiments on plant nutrients in the trial had been done by the University and are constantly offering them the knowledge of farmers and fertilizer manufacturers.

Scientists soil pH, nitrogen, phosphorus, potassium, copper, boron, zinc, iron, manganese, magnesium, calcium, molybdenum, selenium, such elements have investigated the effects on yield and are continuing in araştırılmaya.

In the research done at various times of the plant have been found to require various nutrients. These determinations were made ​​on the yield found to be highly effective.

Every day, not only the macro plant nutrients, has been shown to also cause yield loss in a large proportion of micro-nutrient deficiency. Within these studies of other plant nutrients to bind to an excess plant nutrients taken up by plants and it has been found that against the existence of the elements.

Soil pH was observed that the water can not be made ​​by plants and connect that many elements. However, when these studies be made ​​of soil pH level to 6.4 as a result of bound nutrients become free again and it was observed that the plants used in the TAR. This allows more efficient use of fertilizer base has prevented the use of fertilizer and over again in the same year.

According to the studies of the acidity or alkaline soil that has been brought into equilibrium again with the desired acid derivatives can be used by plants. (see figure 5)

These research universities are followed by technical personnel of our company.

Survey results are subject to an assessment by the technical teams, our agricultural engineers, chemists these values ​​are shared with farmers. Their vision after 8 basic factors required for different plant development for each country,

1- Day time

2- Light

3- Temperature

4- Cold

5- Heat

6- Water

7- Phi

8- Plant nutrient deficiencies

Such values ​​for the production of laboratory experiments considering is initiated. (example: not rain much of the Black Sea coast, some day receive less rain in the south of the country in general excess of the burning effect of sunlight). Manufactured products are tested in laboratory conditions in the laboratory before the first, then being tested in the garden of our various farmers. Results of laboratory experiments carried out again if necessary, are reviewed and the most suitable products offered to farmers.