Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

GÜBRELEMEYE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN BESLENME BOZUKLUKLARI

Depending on fertilization occurring eating disorders

Son elli yılda bütün dünyada kimyasal gübre tüketiminde çok büyük artışlar oluştur.

Tarım ürünlerine olan talebin giderek yükselmesi öncelikle, bitkilerin daha iyi beslenmesini temin ederek sağlanan ürün artışları ile karşılanmıştır.

Buna paralel Olarak genetik alanında sağlanan gelişmelerin katkısı ile geliştirilen yüksek verimli bitki çeşitleri de verim artışında etkili olmuştur. Yeni geliştirilerek kültüre alınan yüksek verimli varyetelerin bitki besin istekleri de doğal olarak yüksek olduğundan, gübreye olan talep iyice yükselmiştir.

Tarım sektörü gelişmiş ülkelerde azot, fosfor ve potasyum içeren gübrelerin yüksek oranda kullanılması, bu besin elementlerinin noksanlıklarını azaltmıştır. Ancak azot, fosfor ve potasyumlu gübrelerin giderek artan miktarlarda kullanılması, bu kez, diğer besin elementlerine olan ihtiyacı yükseltmiş ve magnezyum, kükürt gibi makro besin elementleriyle, birçok mikro besin elementlerinin noksanlıkları görülmeye başlanmıştır.

Bugün Türkiye'de de intensif tarım yapılan işletmelerde makro besinlerden magnezyum, mikro besinlerden ise demir, çinko, mangan ve bor noksanlıklarına sık rastlanılmaktadır.

Bu besinlerin yeterli düzeyde bitkiye sağlanamadığı hallerde ise, bitki gelişememekte, ürün kaybı olmakta, kalite özellikleri bozulmakta ve ürünün pazar değeri de düşmektedir.

Sonuç da üretici azot, fosfor ve potasyumlu gübreleri kullanmasına rağmen karlı bir çiftçilik yapamamakta, zarar etmektedir.

Azot, fosfor ve potasyum elementleri ile yapılan gübrelemenin bitkilerde diğer bazı elementlerin noksanlıklarını yaratması, sadece diğer elementlere olan ihtiyacın yükselmesinden de kaynaklanmamaktadır. İhtiyacın artmasına ilave olarak, bitki besin elementleri arasındaki interaksiyonlar nedeniyle de çeşitli noksanlıklar ortaya çıkabilmektedir.

Örneğin;

Yüksek amonyum konsantrasyonun kalsiyum ve magnezyum alımını azalttığı

Yüksek nitrat konsantrasyonunun başta demir olmak üzere mikro besinlerin alımını azalttığı

Yine yüksek nitrat konsantrasyonunun fosfat alımını azalttığı, benzer şekilde yüksek fosfat konsantrasyonunun nitrat alımını azalttığı

Yüksek potasyum konsantrasyonunun magnezyum ve kalsiyum noksanlığına neden olduğu

Yüksek fosfor konsantrasyonunun çinko ve diğer mikro besinlerin alımını azalttığı

Yüksek kalsiyum konsantrasyonunun demir, bor, mangan, magnezyum noksanlıkları yaratığı

Yüksek amonyum konsantrasyonunun katyonuk elementlerin, özellikle magnezyum ve kalsiyum alımını azalttığı

Yüksek bakır, çinko ve mangan miktarlarının demir alımını azalttığı bilinmektedir.

Bitki yetiştiriciliğinde gübrelerin intensif bir şekilde kullanılmasına bağlı olarak yukarıda örnekleri verilen çeşitli interaksiyonlara bağlı bazı besin elementlerinin noksanlıklarının ortaya çıkması, bize birçok ülkede ve birçok toprak da giderek artan oranda magnezyum ve iz elementlerin noksanlıklarının artmasının nedenini açıklamaktadır.

Bu durum aslında birçok toprak da bu elementlerin gizli noksanlıklarının bulunduğunu göstermektedir.

Besin elementlerinin gizli noksanlıkları, bitkide gözle görülür simptomlara neden olmasa bile, ciddi oranda ürün ve kalite kaybına neden olabilmektedir.

DEPENDING ON FERTILIZATION ARISING NUTRITION DISORDERS

Depending on fertilization occurring Eating Disorders

Create a very large increase in the consumption of chemical fertilizers in the whole world in the last fifty years. Primarily to the rising demand for agricultural products, have been met with increased yield provided by ensuring better nutrition of plants.

In parallel, developed with the contribution of advances in genetics as a highly efficient plant varieties has been effective in yield increase. Developing new high yielding varieties cultivated plant that is naturally high in nutrients requests are thoroughly increased demand for fertilizer.

The agricultural sector in developed countries, nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers containing high percentages of use, it has reduced deficiency of these nutrients. However, nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer use increasing amounts of, this time, has raised the need for other nutrients and magnesium, with macro nutrients such as sulfur, deficiency of many micronutrients began to be seen.

Today, Turkey is also intensive farming in the business of magnesium from macronutrients, micronutrients is of iron, zinc, manganese and boron deficiency are often encountered on. In the absence of adequate levels of these nutrients can not be provided to plants, plants to flourish, yield loss than the quality features deteriorates and falls in the market value of the product. Results manufacturer of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer use despite not being a profitable farming, has been damaged.

Nitrogen, phosphorus and potassium elements with fertilization in plants to cause the deficiency of some other elements, only originate from the rising need for other elements. In addition to the increased need, also due to a variety of interactions between plant nutrient deficiencies may occur.

for instance;

to reduce the high ammonium concentrations of calcium and magnesium intake

to reduce the intake of micronutrients, including iron, particularly the high nitrate concentrations

Again, to reduce the intake of high nitrate concentrations of phosphate, nitrate to reduce the intake of similarly high phosphate concentration

to cause high potassium concentration of magnesium and calcium deficiency

to reduce the intake of high phosphorus concentrations of zinc and other micronutrients

High calcium concentrations of iron, boron, manganese, magnesium deficiencies creature

High concentrations of ammonium katyonuk elements, particularly magnesium and calcium intake to reduce

High copper, zinc and manganese is known to reduce the amount of iron.

Depending on the used in any manner intensive fertilizers in plant breeding emergence of a lack of certain nutrients due to the interaction of various exemplified above, gives us explain in several countries and cause the increase of many lands the lack of an increasing proportion of magnesium and trace elements. This fact shows that many lands to secret deficiency of these elements. Hidden deficiency of nutrients, if not cause noticeable symptoms in plants and may lead to loss of product quality significantly.