Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİ BESİN MADDELERİ NOKSANLIKLARI ve BİTKİLERDE BESLENME BOZUKLUKLARI

AZOT NOKSAN

( deficiency in plant nutrients and plant nutrition disorders )

Bitkilerde beslenme bozuklukları denilince, yaygın olarak akla mutlak gerekli olan bir elementin yetersizliği neticesinde bitkinin büyüme ve gelişmesinde görülen duraklama, zayıflama gibi olumsuzluklar gelmektedir.

Oysa beslenme bozukluğu, herhangi bir besin elementinin yetersizliğinden kaynaklanabildiği gibi, fazlalığından da kaynaklanabilmektedir.

Besin elementi olsun veya olmasın, herhangi bir mineral elementin, bitkinin yaşama ortamında belli bir düzeyin üstünde bulunması bitkide ciddi zararlara neden olabilmektedir.

Bununla birlikte, bitkilerde beslenme bozuklukları, intensif tarıma geçilmesiyle birlikte, öncelikle besin elementlerinin noksanlıkları şeklinde ortaya çıkmıştır.

Halen de en yaygın beslenme bozuklukları, mineral besin elementlerinin eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.

Fakat gerek kültür bitkilerindeki besin eksikliklerini gidermek ve çok ürün almak İçin kullanılan gübrelerin zaman zaman aşırı miktarlarda kullanılması, gerekse endüstriyel veya tarımsal nedenlerle toprak, su ve atmosferde kimi elementlerin miktarının doğal sınırların çok üzerine çıkması, o ortamda  yetişen bitkilerde bazı toksik etkiler yapmaktadır ki bunlar da, günümüzde çok da seyrek olmayan bir sıklıkta görülen beslenme bozukluklarıdır.

Bitkilerde ortaya çıkan beslenme bozuklukları bitki gelişmesini geriletir, hatta kimi hallerde gelişmeyi tamamen durdurarak bitkinin ölmesine neden olur. Bitki gelişmesinin gerilemesi, verim kaybı veya az ürün anlamına gelir.

Bu nedenle bitkilerde beslenme bozukluğu  olmaması için önceden önlem alınması, eğer herhangi bir nedenle bir beslenme bozukluğu ortaya çıkmış ise bunun en hızlı bir şekilde giderilmesi, pratik tarımda verim açısından hayati önem taşır.

Beslenme bozuklukları sadece verimi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda elde edilen ürünün kalitesinin bozulmasına, bitkinin hastalıklara, soğuk ve susuzluğa dayanıklılığın azalmasına neden olur.  

Yeterli ve dengeli bir, şekilde beslenmeyen bir kültür bitkisi, viral, bakteriyel ve fungal hastalıklara karşı çok daha hassastır. Hem hastalıklara daha kolay yakalanır, hem de hastalıktan daha çok  zarar görür.

Bu itibarla, özellikle intensif bitki yetiştiriciliği yapanlar nemli ve  sıcak ortamlarda, hastalık olasılığı çok yüksek olduğu için, bitkilerin hastalıklara dayanıklılığı artıracak olan doğru ve tam beslenme fevkalade büyük  önem taşır..

Verim kaybı bakımından hiç akıldan çıkarılmaması gereken bir husus vardır ki pratik tarımda oldukça önemlidir. Bir kültür bitkisinde görülen herhangi bir besin elementinin noksanlığı veya aşırı fazlalığından ileri gelen bir beslenme bozukluğu verimde kesinkes bir düşmeye sebep olur.

Diyelim ki bir besin elementinin noksanlığı görülmüş olsun hemen gübreleme yapılarak o besin elementinin noksanlığın giderilmesi elbette ki pratiktir, ancak noksanlık giderildi diye verim kaybına uğramadığımızı düşünmek yanlıştır.

Bitkiden tam  verim alabilmemiz için, besin noksanlığın hiç görülmemesi gerekirdi.

BOR NOKSANLIĞI

Noksanlık bir kere ortaya çıktıktan sonra, az veya çok verim kaybı olacaktır. Ancak noksanlık ne kadar şiddetli olursa ve ne kadar uzun sürerse verim kaybı da o kadar büyük olacaktır. Dolaysı de iyi bir bitki yetiştiriciliği için beslenme açısından ilk tedbir bitkinin besin  ihtiyacı baştan iyi  hesaplanarak  gübrelemenin tam yapılmasıdır.

Bu şekilde bitki de bir beslenme stresi ortaya çıkmasının önüne  geçilebilir ve bitkinin verim potansiyeli ne uygun bir ürün elde edilir. Ama eğer elde olmayan nedenlerle bir beslenme bozukluğu tespit edilmiş ise, o zaman da yapılacak iş derhal o bozukluğu  giderecek önlemleri almaktır.

Bunu yapmakla da ürün kaybının büyümesinin önüne geçmiş oluruz. Eğer beslenme bozukluğu giderilmezse verimde ve ürünün kalitesinde çok büyük kayıplar ortaya çıkar, ürünün tümüyle kaybedilmesi de söz konusu olabilir.

Bir bitkide herhangi bir besin elementinin noksanlığı çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. İlk akla gelen sebep toprakta o besin maddesinin yeterli miktarda bulunmamasıdır. Sebeplerden birisi bu olmakla birlikte daha pek çok nedenle de bitkide besin noksanlığı görülebilmektedir.

Besin eksiklikleri kıvrılarak akan nehirlere benzerler.

 Örneğin toprakta yeterli su ve hava bulunmaması, yüksek veya düşük  toprak reaksiyonu (pH) , organik maddenin düşük veya çok yüksek olması, fazla miktarda kireç bulunması, drenaj yetersizliği,  bozuk strüktür gibi toprak koşulları bu nedenlerden bazılarıdır. Aynı Şekilde düşük veya yüksek hava sıcaklığı, aşırı bulutluluk ve benzeri nedenlerle ışık yetersizliği, transpirasyonu azaltan hava koşulları gibi iklimsel etkenler de bitkilerin besin alımını azalttığı için besin noksanlığı görülmesine yol açabilmektedir.

ÇİNKO NOKSANLIĞI

Bütün bunlardan başka insanlar da yanlış kültürel uygulamalar nedeniyle bitkide besin maddeleri noksanlığına sebep olabilmektedirler. Örneğin yanlış budamalar, yanlış toprak işlemesi, dengesiz ve aynı gübrelemeler, aşırı sulama gibi uygulamalar bitkilerde beslenme bozukluklarına sebep olabilir. Bu bozukluklar bir veya birden çok elementin noksanlığı olabileceği gibi, fazlalığı da olabilir.

Bitkilerde bir beslenme bozukluğu olduğu zaman, çoğu defa bunu belli ederler. Gelişmede yavaşlama, yapraklarda küçülme veya bazı şekil bozuklukları, sürgün sayısında azalma ve sürgün boyunun kısalması, yapraklarda bazı renk değişiklikleri en belirgin beslenme bozukluğu simptomlamdir. Özellikle yapraklarda görülen renk değişiklikleri, besin elementlerinin cinsine göre tipik olduğundan, noksanlık veya fazlalığın sebebinin

anlaşılmasınında oldukça yardımcı olur. Beslenme bozukluklarının, özellikle beslenme noksanlıklarının hızlı bir şekilde teşhis edilmesi önemlidir.

Çünkü noksanlık sebebinin teşhis edilmesi o noksanlığın giderilerek ürün kaybının önüne geçilmesi için şarttır. Yukarıdaki paragraflarda açıklanmış olduğu gibi, noksanlık stresi ne kadar uzun sürerse, ürün kaybı da o kadar fazla olacaktır. Noksanlığın teşhiside, o besin elementinin noksanlığında ortaya çıkan simptomların bilinerek tanınması oldukça önem taşır. Teşhiste bize kolaylık sağlayan bir husus, belli bir besin elementine ait noksanlık simptomlarının, değişik bitkilerde birbirine oldukça benzemesidir.

DEMİR NOKSANLIĞI

Bununla birlikte, bitkilerde görülen bir beslenme bozukluğunu, sadece simptomlara bakarak kesin bir şekilde  teşhis etmek her zaman mümkün olmayabilir. Her şeyden önce böyle bir iş önemli derecede tecrübe kazanmış olmayı gerektirir.

Çünkü beslenme bozukluğunda bitkilerde ortaya çıkan arazlara benzeyen görüntüler yukarda kısaca değinilen birçok sebepten ileri gelebileceği gibi, ayrıca biyotik faktör denilen birçok böcek, virüs mantar ve bakteri zararları da benzer görüntüler yaratabilir.

Bunun dışında kullanılan zirai mücadele ilaçları ve hormonlar da yüksek dozlarda kullanıldığında bitkilerde beslenme bozukluklarına benzer arazlar yaratabilmektedir.

Beslenme bozukluklarına ait simptomların gözle tanınmalarını güçleştiren bir diğer önemli sebep de, pratikte  birçok durumda birden fazla besin maddesi noksanlığının aynı anda ortaya çıkmasıdır.

Böyle durumlarda birden fazla besin maddesi noksanlığına ait simptomlar birbirine karıştığı için teşhis oldukça güçleşir.

FOSFOR NOKSANLIĞI

Üretilen yeni genotiplerde besin noksanlıklarına ait simptomlar bugüne kadar bilinenlerden farklı olabilmektedir. Buna iyi bir örnek yüksek verimli ve hızlı büyüyen pamuk varyetelerinde görülen potasyum noksanlığıdır.

Potasyum noksanlığı simptomların yaşlı yapraklarda görülmesine karşın, hızlı  büyüyen yüksek verimli bazı pamuk çeşitlerinde önce genç  yapraklarda ortaya çıkmakta ve yukarıdan  aşağıya doğru yayılmaktadır.

Bu nedenle de bu tür potasyum noksanlığı anormal potasyum noksanlığı olarak adlandırılmıştır. 

Bütün bu sayılan güçlükler, beslenme bozukluğunun teşhisinin zor olduğunu söyleyerek, bu konuda çalışanları korkutmak için değildir elbet..

Amacımız bitkilerdeki beslenme bozuklukların teşhisini çok basit bir iş olarak algılayarak yanılgıya düşülmesini, yanlış teşhis konulmasını  önlemektir.

Çünkü yanlış teşhise dayanarak yapılacak gübre uygulamaları sadece gübreleme masraflarının boşa gitmesine neden olmayacak, fakat aynı zamanda bitkiyi beslenme bozukluğundan kurtarmayacağı için ürün kaybının da büyümesine, belki ürünün yok olmasına yol açabilecektir.

Oysa konu hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olan kişilerin, beslenme bozukluklarının simptomları tanıyarak gözle teşhis edilmesinin çok avantajları vardır.

Gözle teşhis, her şeyden önce zaman almayan, çok hızlı ve hiç masrafı olmayan bir teşhis yöntemidir.

Oysa toprak ve bitki analizlerine dayanarak bir simptomun teşhisi hem ciddi bir bedel ödemeyi hem de uzun sayılacak bir zamanı gerektirir. Masrafın yanında zaman kaybı da çok önemlidir.

Bir besin elementi noksanlığının yarattığı bir stres varsa bunu gidermek için yapılması gereken gübreleme ne kadar geç yapılırsa üründe verim ve kalite kaybı o kadar büyük olur.

Bununla birlikte beslenme bozukluklarının teşhisinde, gözle yapılan tetkiklere ilaveten toprak ve bitki  analizlerinden de yararlanılması doğru teşhis için önemlidir.

Özellikle gözle teşhiste kuşkuya düşülüyorsa mutlaka toprak ve yaprak analizlerine de başvurulmalı ve toplanan bilgiler birlikte değerlendirilmelidir.

Bu şekilde hem gözle konulan teşhisin doğruluğu belirlenmiş olur ve varsa bir yanlışlık düzeltilir, hem de eğer noksanlık başka sebeplere dayalı olarak ortaya çıkmış ise bu tespit edilir.

Toprakta bir besinin mutlak  noksanlığının dışında beslenme bozukluğuna neden olan PH şın  bazı faktörlerin elimine edilmesi, noksanlığın tekrarını da önleyeceği için gübrelemeye Göre daha ucuza gelebilir ve daha da kesin etkili olabilir.

Bitki analizleri ile besinlerin bitkideki miktarları belirlendikten sonra bunların normal olup olmadıklarının tespiti için de uygulayıcıların bu konuda bilgi sahibi olmaları zorunludur.

Böylece yetiştiricilerle bire bir temas da olup, onların sorunlarına çare aramak, öneride bulunmak durumunda olan insanlara önemli bir kolaylık sağlanmıştır.

Her bir besin elementinin noksanlığında bitkilerde görülen arazların o elemente has ast ve tecrübeli bir göz tarafından tanınabilmesi, bütün dünyada bitki besleme ile için bilim adamlarını, pratik tarımcılara yardımcı olacak yayınlar yapmaya yöneltmiştir.

Plant nutrients and malnutrition DEFICIENCY IN PLANTS

(Deficiency in plant nutrients and plant nutrition Disorders)

MAGNEZYUM NOKSAN

Nutritional disorders in plants, known, widely considered a necessary element of absolute failure as a result of stagnation seen in plant growth and development, such as weight loss comes negativity.

However, eating disorders, such as can be caused by the inability of any nutrients can also result from excess. Whether nutrient or not, any mineral elements present in the plant above a certain level can cause serious damage to plant habitat. However, nutritional disorders in plants, together with the transition to intensive farming is primarily emerged in the form of nutrient deficiency. Currently, the most common eating disorders are caused by a lack of mineral nutrients.

But need crops to correct nutrient deficiencies in and use of fertilizer from time to time in excess used to take a lot of product, as well as industrial or agricultural reasons, soil, water and goes over much of the natural limit of the amount of certain elements in the atmosphere, it has some toxic effects in plants grown in the environment, which also today, eating disorders are very common in a non-sparse frequency.

Will retard the development of plant nutrition disorders occur in plants, and even in some cases completely stop development causes the death of the plant. Decline of plant growth means less product loss or yield. Therefore, nutritional disorders in plants for taking necessary measures to avoid that if for any reason it has emerged at a rapid elimination of malnutrition, it is vital in terms of efficiency in practical agriculture. Eating disorders not only reduce only the data, but also deterioration of the quality of the resulting product, the plant disease causes a reduction in cold and drought tolerance.

Adequate and well-balanced, plant nutrition as a culture, viral, is much more susceptible to bacterial and fungal diseases. Both diseases are captured more easily, and also suffer more from the disease. In this regard, particularly in intensive plant breeding which are moist and warm environments, because it is a very high probability of disease, improve disease resistance of plants to be accurate and complete nutrition is of utmost importance.

MANGAN NOKSANLIĞI

There are no matters that need to be kept in mind that in terms of yield loss are very important in practical agriculture. Leading from an eating disorder or extreme excess of any nutrient deficiency is seen in a culture firmly plant causes a drop in efficiency. Let's say you have seen a lack of a nutrient fertilization performed immediately remedying deficiencies of nutrients that are practical, of course, but he is wrong to think that we wont deficiency was corrected to yield loss. For full playback from plant yield, nutrient deficiency should not be seen at all.

After arise once deficiency will be more or less yield loss. However, if the deficiency is severe regardless how long and how much yield loss will be so large. Consequently also a good first measure in terms of plant nutrition for the growing nutritional needs of the plant is best done by calculating the exact beginning of fertilization. In this way, plants can prevent the emergence of a plant's yield potential nutritional stress and how to obtain a suitable product. But if it has been determined to cause an eating disorder not obtained, then immediately take measures that will resolve the disorder in business to do. By doing this we prevent the growth of product loss. If malnutrition is not addressed in yield and a very large loss of quality of the product, the product may be lost entirely too concerned.

POTASYUM NOKSANLI

In a plant of any nutrient deficiency can happen for various reasons. The first reason that comes to mind is the lack of a sufficient amount of nutrients that soil. One of the reasons nutrient deficiency in plants together for many reasons, but this is more visible.

Nutrient deficiencies are similar to winding river flowing.

For example, adequate water and air, lack of land, high or low soil reaction (pH), to low or too high organic matter, amount of lime present, drainage failure, is damaged structures such as soil conditions are some of these reasons. Likewise low or high temperature, excessive cloudiness and light failure for similar reasons, climatic factors such as weather conditions, nutrient deficiency also reduces the transpiration of plants to reduce food intake can lead to visible.

All of these nutrients in plants from other people because of improper cultural practices agents may cause a deficiency. For example, incorrect pruning, improper tillage, unbalanced fertilization and the same, practices such as excessive irrigation can lead to nutritional deficiencies in plants. Such disorders can be either one or more than one element deficiency may be in excess.

When there is a nutritional disorder in plants, many times some will get it. Slowdown in development, downsizing or some deformity in the leaves, reduction in the number of shoots and shoots length shortening, some color changes in the leaves'm simptomla most obvious malnutrition. Especially seen in leaf color changes, depending on the type of nutrients because typically, the cause of the deficiency or excess

It helps quite noticeable. Eating disorders, in particular it is important to quickly diagnose nutritional deficiency.

Because the lack of identification of the cause, it is imperative to prevent the loss of the eliminated product deficiency. As described above, if the stress lack the longer, the greater the loss of product will be. Shortcomings in the diagnosis, it is knowing the symptoms of nutrient deficiency arising from the recognition carries great importance. Providing us with ease in a matter Diagnosis, symptoms of deficiency of certain nutrients to is quite similar in different plants.

KALSİYUM NOKSANLIĞI

However, an eating disorder seen in the plant, to identify precisely just by looking at the symptoms may not always be possible. Everything requires such a job before you have gained significant experience. Because the images are similar to the symptoms of eating disorders occur in plants as mentioned briefly above can be caused by many reasons, many insects also called biotic factors, viruses, fungi and bacteria can cause damage similar images. The pesticides used outside of drugs and hormones may create similar symptoms and nutritional deficiencies in plants when used in high doses.

Nutrition Another important reason that makes it difficult to recognize the symptoms of the disorder observed is the practice in many cases of multiple nutrient deficiencies occur simultaneously. Such symptoms were cases of multiple nutrient deficiencies are more difficult to diagnose because the mix.

Symptoms of nutrient deficiency in the produced new genotypes could differ from those known so far. A good example is potassium deficiency is seen in highly efficient and fast growing cotton varieties. Although symptoms of potassium deficiency is seen in old leaves, young leaves emerge and spread from top to bottom before some of the fastest growing high yielding cotton varieties. Therefore, this type is referred to as abnormal potassium deficiency potassium deficiency.

All these mentioned difficulties, saying that it is difficult to diagnose malnutrition is not to scare certainly working on this issue.

Our goal is to be mistaken diagnosis of nutritional disorders in plants by detecting a very simple job, put there to prevent misdiagnosis.

Because it will be based on a false diagnosis of fertilizer application will not only result in wasted fertilizer costs, but also plants that grow in recovery from eating disorders for the loss of product, may lead to the extinction of perhaps product. However, people who have sufficient knowledge and experience on the subject, be diagnosed by observing the symptoms of eating disorders diagnosis has many advantages.

Eye diagnosis, first of all, take the time, is a non-diagnostic method is very fast and no charges. However, my diagnosis is a symptom of a serious price to pay, based on both soil and plant analysis requires a long time to be counted as well. Besides the expense of loss of time is very important.

If there is a nutrient deficiency stress caused by the product if it needs to be done to resolve how late fertilization is done, the greater the yield and quality loss.

However, the diagnosis of malnutrition, in addition to eye tests is also benefiting from soil and plant analysis is important for accurate diagnosis. Especially if suspicion falling on the eye should be consulted for diagnosis and soil and leaf analysis of the collected data must be evaluated together.

BAKIR NOKSANLIĞI

In this way the accuracy of the diagnosis is determined both visually and corrected if there is a mistake, and if the deficiency has emerged as another reason is based on this finding. Outside of a nutrient deficiency in the soil absolute evil that causes malnutrition of PH elimination of certain factors, which may be cheaper than by fertilization to prevent recurrence of the deficiency and may be more effective for sure.

Practitioners in order to determine whether they are normal after they determined the amount of nutrients in plants and plant analyzes are required to have knowledge about it.

Thus, one is in contact with growers, finding a solution to their problem, making a significant convenience to the people who have to make proposal.

The symptoms observed in plants in a nutrient deficiency that each element has asthma and can be recognized by an experienced eye, scientists all over the world to feed the plant has led to publications that will help to practical agriculturists.