Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİLERDE BESLENME

(nutrition in plants)

A. Mineral Olmayan Besinler

Mineral Olmayan Besinler hidrojen (H), oksijen (O), ve karbon (C) dur.Bu besinler hava ve suda bulunur. su ( H2 O) şeker ve nişasta için hidrojen kaynağı, 

 karbon dioksit  (CO 2) ise oksijen ve karbon kaynağı olarak fotosentezde kullanılır. Bitkiler C, H ve O besinleri organik besin üretmek için kullanırlar ve yapıları yaklaşık % 95 oranında bu maddelerden oluşmuştur. Bitkiler suyu topraktan karbondioksiti ise havadan alırlar.

B.Mineral besinler

toprakta bulunur,

suda çözülürler

köklerle emilir. 

sağlıklı büyümek toprakta yeterli besinler bulunmalıdır.

yeterli miktar ve çeşitte besin bulunmayan topraklara besinler gübre olarak verilir.

Mineral besin iki gruba ayrılır:

Makrobesinler  ve  Mikro besinler

1.Makro besinler

iki gruba bölünebilir:  Birincil ve ikincil besin.

a. Birincil besinler  azot (N), fosfor( P), ve potasyum (K).  bitkiler hayatta kalma ve büyümeleri için bu besinleri büyük miktarlarda kullanırlar Bunlar topraktan alınan önemli besinlerdir.

b.İkincil besinlerin kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), ve kükürt (S).  genellikle toprak yeterince bulunan bu besinler gerekli olduğu durumlarda toprak gübrelenmelidir.  Ayrıca, Magnezyum (Mg), Kalsiyum (Ca), Kükürt (S)   büyük miktarlarda kullanılan besinlerdir.  

2. Mikro besinler

 Mikro besin küçük miktarlarda ihtiyaç duyulan besinlerdir.Bitkilerde temel büyüme ve gelişme olayları için gerekilidir. Bu besinler bor (B), bakır (Cu), demir (Fe), klorür (Cl), mangan (Mn), molibden (Mo) ve çinko (Zn) Eksiklikleri pek hissedilmez. Düşen ağaç yaprakları,ölen bitkiler ve organik maddelerle geri dönüşümleri sağlanır.

Minumun kuralı:

Bitkiler metabolik aktivitelerini gerçekleştirebilmek için eser elementleri yapılarında bulundurmak zorundadırlar (Fe, Mg, Mn, Mo, Va). Bu maddeler metabolizmanın devamı ve büyümesi için zorunludur. Buna göre bitkiler toprakta en az bulunan eser elemente göre büyür ve metabolizmasını düzenler, bu olaya minimum kuralı denir.

Bitkisel besinlerin görevleri ve eksikliklerinde oluşan sorunlar:

AZOT

Azot bitki proteinleri bir yapı taşıdır. 

Klorofil ayrılmaz bir parçasıdır 

Amino asitler, nükleik asitler ve koenzimler bir Bileşenidir.

Eksiklik belirtileri

Yavaş büyüme ve bodurluk.

Sarı-yeşil renkli yaprakları.

Tomurcuklarda ve yaprak kenarlarında sararma

FOSFOR

Bitkilerin DNA, RNA  ve ATP yapısı

Fosfor hücre bölünmesi ve organizasyonu

Bitki büyümesi ve kök oluşumu  

Çiçeklenme ve meyve oluşumu

Eksiklik belirtileri

Yavaş büyüme ve bodurluk.

Bazı bitkilerin yaprakları üzerinde morumsu renk.

Kötü meyve veya tohum oluşumu.

POTASYUM

Potasyum şekerlerin taşınması

Nişasta oluşumu için gereklidir. 

Stomaların açılıp kapanması

Suyun verimli kullanımı için önemlidir. 

Eksiklik belirtileri

Uç tomurcuklarda ve olgun yapraklarda yanıklık,  alt Yapraklar sararma.

Kolayca yaprak dökülmesi .

Küçük tohum ve buruşk meyve

Yavaş büyüme

KALSİYUM

Hücre duvarları ve zarlar için bir yapı taşı

Nişasta ve selüloz gibi önemli bitki karbonhidratlarının bir bileşenidir. 

Kalsiyum bitki gücü ve sertliği arttırır

Eksiklik belirtileri

genç yaprakların kuruması - kereviz, marul, lahana.

terminal tomurcukların ölümü.  

Bodur kök .

çiçekleri ve tomurcukları erken dökülmesidir.

MAGNEZYUM

Magnezyum klorofil molekülünün bir parçasıdır

Magnezyum birçok enzim için  aktivatördür.

Eksiklik belirtileri

Büyük yaprakları kloroz (sararma).

KÜKÜRT

Amino asitlerin (sistin, metiyonin ve sistein) bir bileşenidir. 

baklagiller nodül oluşumu için gereklidir

Eksiklik belirtileri

Genç yapraklarda yeşil sarımsı renk. 

Küçük ve cılız bitkiler.

ÇİNKO

Çinko bitkilerde çeşitli enzimler önemli bir bileşenidir. 

Oksin sentezi kontrolü,

klorofil ve protein üretiminde rol oynar. 

Eksiklik belirtileri

Sap uzunluğu ve terminal yaprakların küçük kalması.

meyve tomurcuğunun azalması.

Benekli yaprakları ve kloroz.

DEMİR

Klorofil oluşumu için gereklidir. 

Solunum ve fotosentez biyokimyasal bir aktivatördür

simbiyotik azot fiksasyonu gibi süreçlerde rol alır

Eksiklik belirtileri

Genç yaprakların klorozu. 

Dalların kararması

İleri durumlarda kök veya bitkilerin ölümü

MANGAN

büyüme süreçleri enzimler için bir aktivatördür

klorofil oluşumunda demir yardımcı olur

Suyun fotolizinde rol alır

Eksiklik belirtileri

genç yaprakların kloroz.

BAKIR

Çeşitli enzimlerin bir aktivatörü.

Protein sentezini

vitamini üretiminde önemlidir

Eksiklik belirtileri

Bodur büyüme.

ağaçlarında terminal sürgünlerin kararma

Pigmentasyonda azlık.

Solma ve yaprak uçlarının ölümü.

BOR

Bor bitkilerde karbonhidrat metabolizmasını düzenler. 

Meristem hücrelerinden oluşan  dokuların farklılaşma süreci için gereklidir

Eksiklik belirtileri

Yanal ve terminal tomurcukların ölümü.

Kalınlaşmış, solgun ve kıvrılmış yaprakları

Yumuşak yumrulu ve nekrotik lekeli meyveler.

uygunsuz çiçekler ve tozlaşmanın azalması.

MOLİBDEN 

Bitkilerin azot kullanmalarını sağlar

Eksiklik belirtileri

Bodurluk ve dayanıksızlık 

azot noksanlığı

KLOR

Klor fotosentetik reaksiyonlar için gereklidir. 

Eksiklik belirtileri

Solma kloroz (sararma).

Lateral köklerin aşırı dallanması.

Bronzlaşmış yapraklar.

NİKEL

Bitkilerin azot metabolizmasının toksik birikimleri önlemek için gerekli enzim üreazın bir bileşenidir. 

Nikel büyüme üreme döneminde baklagiller azot metabolizması katılır. 

Aynı zamanda tohum oluşumu için gereklidir.

Eksiklik belirtileri

Bitkilerde Nikel eksikliği yapraklarda  üreaz aktivitesi nedeniyle yaprak uçlarına üre birikimi olur. 

Bu üre birikim yaprak uçlarında nekroza neden olur.

TOPRAK

Toprak özellikleri:

Su tutma kapasitesi

Besin tutma kapasitesi

Kullanılabilirliği

mantar,bakteri varlığı

Kök hareket olanağı

Gözeneklilik

TOPRAK PH(toprağın asitliği veya alkaliliği)

Toprak pH sı besin durumu  ve toprak özelliklerini etkileyen en önemli etkenlerden biridir.

1. Makrobesinler yüksek pH lı toprakta daha fazla bulunurlar.

2. Mikrobesinler  düşük pH lı toprakta daha fazla bulunurlar.

Toprakta pH, asidik topraklara kireç ve bazik topraklara asit ilave edilerek dengelenir. toprakta 6.5 6.0 pH  aralığı bitkiler için magnezyum ve kalsiyum kaynaklarını etkin kullanmasını sağlar.

Dengeli pH topraktaki kullanılabilir besin miktarında artış,mikrobiyal yaşamda artış,su tutma ve havalanma özelliklerinin iyileşmesi ve azot bağlanmasının artışını sağlar.

 

NUTRITION IN PLANTS

(nutrition in plants)

A. Non-Mineral Nutrients

Non Mineral Nutrients hydrogen (H), oxygen (O), and carbon (C) has the air and water dur.b foods. water (H 2 O) is hydrogen source for sugar and starch, carbon dioxide (CO 2) and oxygen is used as the carbon source in photosynthesis. Plants C, H and O can be used to produce organic food nutrients and structures formed from these materials by about 95%. Plants take in carbon dioxide from the air while the earth is water.

B.mineral foods

found in the soil,

is water soluble

absorbed by the roots.

Have sufficient nutrients to grow healthy soil.

nutrients are supplied as fertilizer to the soil in sufficient quantities and varieties of food are not.

Mineral nutrients are divided into two groups:

Macronutrients and micronutrients

let 1.Makrobe

divided into two groups: primary and secondary nutrients.

a. Primary nutrients nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K). survival of plants and use large amounts of these nutrients are important for the growth of these nutrients taken from the soil.

b.ikincil nutrients are calcium (Ca), magnesium (Mg), and sulfur (S). usually contained enough soil should be fertilized soil where the nutrients needed. Furthermore, magnesium (Mg), calcium (Ca), sulfur (S) are nutrients used in large quantities.

2. Micronutrients

Besinlerdir.bit differ from those needed micronutrients is necessary for the growth and development of basic phenomena in small quantities. These nutrients boron (B), copper (Cu), iron (Fe), chloride (Cl), manganese (Mn), molybdenum (Mo) and zinc (Zn) deficiency are rarely felt. Falling tree leaves, dead plants and supplied with organic matter recycling.

Minumin rule:

Plants must contain trace elements in the structure to perform metabolic activity of (Fe, Mg, Mn, Mo, Va). These substances are essential for the continued growth and metabolism. Accordingly, plants grow by at least trace element found in the soil and regulate the metabolism, called the minimum rules of this event.

When problems occur in the tasks and lack of plant nutrients:

NITROGEN

nitrogen plant proteins are a component.

Chlorophyll is an integral part

amino acids, nucleic acids, and is a component of coenzymes.

Deficiency symptoms

Slow growth and stunted growth.

Yellow-green leaves.

yellowing of the buds and leaf edge

Phosphorus

Plant DNA, RNA and ATP structure

Phosphorus cell division and organization

plant growth and root formation

Flowering and fruit formation

Deficiency symptoms

Slow growth and stunted growth.

purplish color on the leaves of some plants.

Poor fruit or seed formation.

Potassium

Handling of Potassium sugar

It is necessary for starch formation.

Opening and closing of stomata

It is important for the efficient use of water.

Deficiency symptoms

In extreme bud blight and mature leaves, bottom leaves are yellowing.

Easily leaf loss.

Small seeds and shriveled fruit

Slow growth

CALCIUM

a building block for cell walls and membranes

important plants such as starch and cellulose is a component of carbohydrates.

Calcium plant power and increases the hardness

Deficiency symptoms

Drying of young leaves - celery, lettuce, cabbage.

death of the terminal bud.

Dwarf roots.

flowers and buds of an early loss.

Magnesium

Magnesium is part of the chlorophyll molecule

Magnesium is activator for many enzymes.

Deficiency symptoms

Large leaves chlorosis (yellowing).

SULPHUR

amino acids (cystine, methionine, and cysteine​​) is a component.

pulses are required for the formation of nodules

Deficiency symptoms

Young leaves yellowish green in color.

Small and spindly plants.

ZINC

Zinc is an important component of several enzymes.

auxin synthesis control,

involved in chlorophyll and protein production.

Deficiency symptoms

Handle length and little remains of the terminal leaves.

Reduction of fruit buds.

Spotted leaves and chlorosis.

IRON

It is necessary for the formation of chlorophyll.

Respiration and Photosynthesis is a biochemical activators

Are involved in processes such as symbiotic nitrogen fixation

Deficiency symptoms

chlorosis of young leaves.

darkening of the Department

In advanced cases of death of roots or plants

the MANGAN

The growth process is an activator for enzymes

Helps in the formation of chlorophyll iron

are involved in the photolysis of water

Deficiency symptoms

chlorosis of young leaves.

COPPER

an activator of several enzymes.

Protein synthesis

vitamins are important in the production

Deficiency symptoms

Dwarf growth.

discoloration of terminal shoots of trees

lack of pigmentation.

fading and death of leaf tips.

BOR

Boron regulates carbohydrate metabolism in plants.

It is necessary for the process of differentiation of the tissue composed of cells of the meristem

Deficiency symptoms

measurement of lateral and terminal buds.

thickened, pale and wrinkled leaves

Soft and necrotic nodules stained fruits.

improper reduction of flowers and pollination.

MOLYBDENUM

Allows the use of plant nitrogen

Deficiency symptoms

Stunting and instability

nitrogen deficiency

Chlorine

Chlorine is required for photosynthetic reactions.

Deficiency symptoms

Fade chlorosis (yellowing).

Excessive branching of lateral roots.

Bronzed leaves.

NICKEL

A component of the urease enzyme needed to prevent the accumulation of toxic nitrogen metabolism of plants.

Participate leguminous nitrogen metabolism during reproductive growth Nickel.

 It is also necessary for the formation seed.

Deficiency symptoms

Plant leaves due to lack of urease activity in the leaf tips Nickel accumulation of urea would be.

This causes necrosis of leaf tips urea accumulation.

SOIL

Soil characteristics:

Water holding capacity

Nutrient retention capacity

Availability

fungi, bacteria presence

Root mobility

Porosity

Soil pH (soil acidity or alkalinity)

Soil pH is one of the most important factors affecting the nutrient status and soil characteristics.

1. Macronutrients high pH in the soil more available.

2. Micronutrients low pH in the soil more available.

Soil pH, acidic soil and lime stabilized by addition of acid to alkaline soil. magnesium and calcium sources pH range of 6.0 to 6.5 allows the effective use of plants in the soil.

Increase in pH balanced amount of nutrients available in the soil, increase in microbial life provides increased water retention and aeration properties of the healing and nitrogen binding.