Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİLERDE BAKIR EKSİKLİĞİ ve BELİRTİLERİ

(Symptoms of copper deficiency in plants)

Bitkilerin bakır  ihtiyacı oldukça düşük düzeydedir. Birçok bitkinin bakır  kapsamı kuru maddede 2 - 20 ppm arasındadır. Bitkilerde bakır noksanlığı pratikte fazla rastlanan Ar durum değildir. Organik madde miktarı çok yüksek olan topraklarda veya pit topraklarda bakır noksanlığı görülebilmektedir. Bunun nedeni organik maddenin bakırı çok kuvvetli bağlamasıdır.

Bakır  noksanlığının sık görülmeyişinin nedeni, bitkilerin düşük olan ihtiyacını karşılayacak kadar toprakta bakır  bulunması, bitkilere verilen birçok zirai mücadele ilacının önemli miktarda bakır içermesi, kullanılan gübrelerin safsızlık olarak bir miktar bakır içermeleri ve hayvan gübrelerinin bakır içermesidir.

Topraksız yetiştiricilikte, yetiştirme ortamına yeterli miktarda bakır verilmediği takdirde bakır noksanlığı görülecek ve bitki normal gelişmeyecektir. Genel bir ortalama olarak yapraklarda 5 ppm bakır  yeterli olmaktadır.

Bakır bitki bünyesinde hareket kabiliyeti iyi değildir. Bu nedenle noksanlık belirtileri yeni meydana gelen yapraklarda görülür. Grimsi yeşil renk, hatta beyazlaşma gibi renk değişimleri ve solma olur. Gelişme zayıflar. Meyve ağaçlarında dalların uç kısımlarında kurumalar olur.

Bazı durumlarda, uç kurumalarının görülmesinden önce, normalden büyük yapraklar oluşur.

Tahıllarda simptomlar kardeşlenme döneminde yaprak uçlarından başlar. Yaprak uçları beyazlaşır, yaprak daralır ve küçülür. Noksanlık şiddetli ve sürekli olursa başak oluşmaz.

Bakır noksanlığının bir diğer özelliği, bitkilerin generatif gelişmesinin, yani çiçek ve meyve oluşumu, vegetatif gelişmeye göre daha fazla etkilenmesidir.

Torf üzerinde yetiştirilen saksı süs bitkilerinde ve özellikle çiçekli bitkilerde bakır noksanlığı, gelişme gerilemesi yanında, bitkilerin yapraklarında ve çiçeklerinde deformasyon, renk bozukluğu, çiçek azlığı veya hiç oluşmaması gibi olumsuzluklar yaratarak önemli zararlar yaratabilir.

Bakır noksanlığı görülmesi halinde, şelatlı bakır bileşiklerinin yapraktan verilmeleriyle olumlu sonuçlar alınır.

Bakır içeren fungusitlerin fazlaca kullanılması, özellikle bağlarda ve narenci ağaçlarında bakır toksisitesi yaratabilmektedir. Bakır toksisitesinde, noksanlıkta olduğu gibi bitki gelişmesi geriler ve yapraklarda yanmalar görülür.

 

Symptoms of copper deficiency and IN PLANTS

(Symptoms of copper deficiency in plants)

Copper needs of the plants is quite low. In many copper plant dry matter content of 2 - is between 20 ppm. Copper deficiency in plants is not more common practice Ar case. The organic matter content is very high copper deficiency in soils or soil pits can be seen. This is because copper is a very strong bonding of the organic materials.

Cause of frequent görülmeyiş of copper deficiency, copper present in the soil enough to meet the needs of the lower plants, a significant amount of copper  inclusion of several pesticides to plants, an amount of impurities fertilizer used contains copper and copper inclusion and animal manure. In Hydroponics, unless given a sufficient amount of copper to be seen in the growing medium and plants will be normal development of copper deficiency. As a general average is enough copper in leaves 5 ppm.

Copper mobility in the plant body is not good. Therefore, deficiency symptoms are seen in leaves from a new challenge. Grayish green color, color changes and fading as it gets even whitening. Developments weakened. Become dry in the ends of the branches of fruit trees. In some cases, prior to the occurrence of extreme dryness, normally occurs in large sheets.

Symptoms in cereal tillering period starts from the leaf tips. Leaf tips are whitish, narrow leaves and smaller. Deficiency does not occur if severe and continuous spike.

Another aspect of copper deficiency, the generative growth of plants, flowers and fruit that is affected more by vegetative development.

In grown potted ornamental plants on peat and especially copper deficiency in flowering plants, besides development regression, deformation in the leaves of plants and flowers, discoloration may result in significant harm by creating negativity as avoid flowers shortage or no.

If it is deemed Copper deficiency, chelated mAlArIylA given positive results taken from the leaves of the copper compound.

Much use of fungicides containing copper, particularly copper can cause toxicity in vineyards and citrus trees. Copper toxicity, as in the lack of development is decreased and combustion plants are observed on the leaves.