Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİLERDE DEMİR NOKSANLIĞI ve BELİRTİLERİ

(Symptoms of iron deficiency in plants)

Demir noksanlığına maruz kalan yaprakların görünümleri oldukça tipiktir.

En ince damarlar dahi yeşil kalarak bu damarlar arasındaki kısımlarda renk tamamıyla sarıya döner. Geniş yapraklı bitkilerde yapraklar adeta sarı zemin üzerinde yeşil bir ağ manzarası gösterirler. Noksanlığın çok şiddetli olduğu durumlarda, damarlar da sararır.

Bazı bitkilerde yapraklarda kahverengi nekrozlar oluşabilir. Noksanlığın çok şiddetli olması halinde yeni çıkan yapraklarda hiç klorofil bulunmadığı için yaprak beyaz bir renk alır. Kimi zaman demir noksanlığı belirtileri magnezyum noksanlığı belirtileri ile karıştırılabilir.

Dikkat edilecek husus magnezyum noksanlığının yaşlı yapraklarda görülmesi, buna karşılık demir noksanlığının ise genç yapraklarda, bitkinin tepe kısımlarında, sürgün uçlarında görülmesidir.

Noksanlığın hafif olması durumunda, en son çıkan genç yapraklar başlangıçta sarımsı yeşil olur. Noksanlık ilerledikçe damarlar arasında renk tamamen sarıya döner. Damarlar ise kesin sınırlarla yeşil kalırlar.

Buğday, arpa, yulaf, mısır gibi Monokotiledon bitkilerin yapraklarında, paralel yeşil damarlar ve aralarda sarı çizgiler yaprak ucundan başlayarak uzanır. Benzer belirti mangan noksanlığında olmakla beraber, mangan sarı - yeşil paralel çizgiler yaprağın orta kısımlarında görülür, uçlardan başlamaz.

Demir noksanlığının çok tipik bir özelliği, yapraklar ne kadar genç ise belirtilerin o kadar şiddetli ve belirgin olmasıdır. Diğer besin noksanlıklarından farklı olarak, demir noksanlığının bir tipik özelliği de, klorozlu yaprakların kolay kolay ölmeden canlı kalmalarıdır. Bununla birlikte noksanlık çok çok şiddetli ise yapraklarda ölme de görülebilir.

Meyve ağaçlarında demir noksanlığı belirtilerinin bazı dallarda görülüp bazılarında görülmemesi de sıkça rastlanan bir durumdur.

Demir noksanlığının karakteristik belirtileri, demirin etkilediği metabolik reaksiyonların bozulmasından, büyüme ve klorofil sentezi için gerekli enerji transferinin kısıtlanmasından kaynaklanır. Demir noksanlığı belirtilerinin çok tipik olması ve bütün bitkilerde birbirine benzemesi, kolay tanınmasını sağlar.

Bununla birlikte, birçok durum da demir noksanlığı ile beraber diğer bazı mikro besin elementlerinin (özellikle çinko ) noksanlığı aynı zamanda söz konusu olabilmekte, bu da tanınmayı güçleştirebilmekte. Yaprak analizleri, önemli ipuçları vermekle beraber, demir noksanlığının teşhisinde kesin bir kriter olarak ele alınması güçtür.

Çünkü birçok halde, demir noksanlığı olan yapraklarla, sağlıklı yaprakların demir kapsamları arasında fark görülmemekte, hatta kloroz yaprakların demir kapsamları daha yüksek çıkabilmektedir. Bu ise yukarıdaki paragraflarda açıklanmış olduğu gibi, demirin bütün formlarının bitkide yararlı olmayışından ileri gelmektedir.

Demir noksanlığı olduğundan kuşku duyulan bir belirtinin, gerçek demir noksanlığı olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, Ironu yapraklara püskürtmektir. Kloroz kaybolur veya hafiflerse, belirtileri demir noksanlığından ileri geldiği anlaşılır.

Demir noksanlığının giderilmesinde, yaprak gübrelemeleri başarılı olmaktadır. Etkili bileşikler dahi, noksanlığın çok şiddetli olması durumunda kesin tedavi edici olamayabilir.

Demir, kurak veya yarı kurak bölgelerde oluşan topraklarda yetiştirilen bitkilerde noksanlığı en çok görülen mikro besin maddesidir.

Böyle topraklarda yetiştirilen bitkilerde demir noksanlığı görülmesinin sebebi ise,  toprakta demirin yetersiz olmasından ziyade kurak koşullar nedeniyle toprakta fazla miktarda kireç bulunması ve toprak pH' nın yüksek olmasıdır.

Mikro elementler içerisinde demir toprakta en yüksek miktarda bulunan bitki besin maddesidir. Bir çok toprakta bulunan toplam demir miktarı % 3-5 civarındadır. Hatta bazı topraklarda bu rakam % 10'u bulmaktadır.

Toprakların toplam demir içeriğinin bitkinin demir beslenmesi açısından hiç önemli değildir. % 5 – 10 toplam demir içeren toprakla da yetişen bitkilerde demir noksanlığı gözlenebilmektedir.

Kireçli topraklarda yetiştirilen bitkilerde görülen demir noksanlığının sebepleri çeşitlidir.

Kireçli topraklarda pH yüksek olduğundan demir bileşikleri çözünmez ve dolasıyla da bitkilerce alınamaz. Ancak kireçli topraklardaki demir noksanlığının tek açıklaması bu değildir. Topraktaki kirecin çözülmesiyle ortaya çıkan bikarbonat iyonları, demir noksanlığının en önemli bir diğer sebebidir.

Kök bölgesinde bulunan fazla bikarbonat iyonları bitki bünyesinde demirin hareketliliğini azaltarak noksanlık görülmesine neden olmaktadır.

Topraktaki kirecin çözünmesinde ortamdaki karbondioksit miktarının çok fazla artırıcı etkisi vardır. Bu nedenle, toprakta karbondioksit miktarını artıran havasızlık hallerinde bitkilerde demir klorozu ortaya çıkmaktadır.

Toprağın sıkışması, su basma uzun sureli yağışlar veya aşırı sulama gibi olayların demir noksanlığı yaratmaktadır. Toprakta karbondioksit birikmesine neden olan bir diğer etmen toprak strüktürünün bozuk olmasıdır. Onun için demir klorozu ile mücadelede toprak strüktürünü geliştirecek önlemler de önemli bir yer tutar.

Toprakta fazla miktarda bulunan fosfat ve nitrat iyonlan da demir klorozu yaratmaktadır.

Tarla ve bahçe tarımı yapılan topraklarda bu iyonların konsantrasyonu genellikle çok yüksek olmadığından bu risk pek fazla olmamakla beraber, örtü altı sebzeciliği de sürekli ve yüksek miktarda kullanılan fosforlu ve azotlu gübrelerin böyle bir sorun yaratması pek olasıdır.

Özellikle nitrat iyonlarının toprakta fazla bulunmasına neden olacak gübreleme den kaçınılmalıdır.

Demir noksanlığı, toprakta yüksek miktarda bulunan ağır metallerin etkilerinden de ortaya çıkabilmektedir. Özellikle bu konuda manganın etkisi fazladır.

Fazla manganın bu konudaki etkisinin, demir alımını azaltmasından değil, demirin enzim aktivitesi sağlamadaki görevini yapmasını engellemesinden ileri geldiği sanılmaktadır.

Toprak da bakir, çinko, krom, nikel gibi diğer ağır metallerin yüksek miktarlarda bulunması da demir klorozuna benzer belirtilere yol açmaktadır.

Türkiye topraklarının da büyük bolümü kurak ve yan kurak iklim koşulları altında oluşmuş, kireçli, pH'i yüksek olan topraklardır. Bu nedenle ülkemizde de mikro besin elementleri içerisinde noksanlığı en sık karşılaşılan iz elementlerden biri demirdir.

Demir noksanlığının giderilmesi de diğer iz elementlere göre daha zordur. Çünkü demirin bitkiye yarayışlılığını etkileyen pek çok etmen vardır. Yapılan her demir gübrelemesinden olumlu sonuç elde etmek her zaman mümkün olmayabilir.

Bunun nedeni, ya verilen demirin bitki tarafından alınamaması veya bitki tarafından alınsa bile, bitkide aktif olmamaktadır.

Bitkilerde demir noksanlığı sorununun çözülmesini güçleştiren sebeplerden biri de, bitki cins ve türleri ve çeşitler arasında demiri kullanma kabiliyetleri bakımından önemli farklılıklar bulunmasıdır. Bu farklılık hem inorganik demirden, hem de demir kleytlerinden yararlanmada görülebilmektedir.

Aynı toprak üzerinde, aynı koşullar altında yetiştirilen aynı türden farklı iki bitki çeşidinden biri şiddetli demir noksanlığı belirtileri gösterirken, diğeri tamamen normal gelişebilmektedir.

Bu durum bazı bitkilerin demir stresi altında kalınca, demir alımını artıracak bir mekanizmaya sahip olmalarından ileri gelmektedir. Bazı bitkiler ise, genetik olarak böyle bir mekanizmaya sahip değildirler.

Demir stresi olunca, demir alımını ve demirin yarayışlılığını artıracak genetik özelliğe sahip bitkiler "demir - etkin" bitkiler olarak adlandırılır.

Demir etkin olmayan bitkilerin demir noksanlığından kurtarılması çok zor ve pahalıdır. Aynı bitki türünün çeşitleri arasında demir etkin olan ve olmayan çeşitler vardır.

Örneğin soya, domates, mısır gibi bitkilerin bazı çeşitleri demir etkin özelliğe sahiptir, bazı çeşitleri ise değildir. Demir sorunu olan toprakların üzerinde bu bitkilerin tarımı yapılacaksa, en iyi tedbir, demir etkin çeşitleri yetiştirmektir.

IRON DEFICIENCY SYMPTOMS IN PLANTS

(Symptoms of iron deficiency in plants)

The appearance of the remaining leaves exposed to iron deficiency is fairly typical.

Even the finest vessels in the section between the veins remain green color turns completely yellow. In broad-leaved green plant leaves show a network view on almost yellow background. Where the deficiency is very severe, the yellowing of the veins.

In some plants the leaves brown necrosis may occur. In case of deficiency newly emerging leaves no leaf chlorophyll he never gets too severe for white color. Sometimes confused with symptoms of magnesium deficiency symptoms of iron deficiency.

To be noted to occur in older leaves of magnesium deficiency, while in contrast, iron deficiency in young leaves, plant parts of the hill, is seen in the shoot tips.

If it is mild deficiency, young leaves become yellowish green initially latest. Turns completely yellow in color deficiency progresses veins. The veins remain green with clear boundaries.

Wheat, barley, oats, the leaves of monocotyledonous plants such as maize, in parallel with green veins and extends starting from the intermediate leaf tip yellow lines. Although similar in manganese deficiency symptoms, manganese yellow - green leaves parallel lines seen in the middle part does not start from the end.

A very typical feature of iron deficiency, how young the leaves are not so severe and obvious symptoms. Unlike other nutritional deficiencies, a typical feature of iron deficiency is that they are easily survive the death of klorozl leaves. However, very very severe deficiency can be seen in the leaves die.

Symptoms of iron deficiency seen in some branches of fruit trees is a frequent condition in the absence of the others.

Characteristic symptoms of iron deficiency, the deterioration of metabolic reactions that affect the iron, due to the restriction of the energy transfer necessary for growth and chlorophyll synthesis. Is very typical symptoms of iron deficiency are alike in all plants and provides easy recognition. However, in many cases, together with the iron deficiency of certain micro-nutrients (especially zinc) may also be said to deficiency, can make it difficult recognition. Leaf analysis, although important clues, it is difficult to be handled as an absolute criterion for the diagnosis of iron deficiency.

Because many state, with leaves that iron deficiency is not significant difference between the iron content of healthy leaves, can reach even higher iron content of leaf chlorosis. This is as described above, all forms of useful plants is due to lack of iron. Iron deficiency is a suspected symptoms, the best way to tell whether the real iron deficiency is to spray the leaves with Iron. If lost or alleviated chlorosis symptoms are understood to arise from iron deficiency.

In the elimination of iron deficiency, foliar fertilization is successful. Even active compounds, in case of severe deficiency may not be the definitive curative.

Iron deficiency in plants grown in arid or semi-arid regions is the most common land consisting of micro-nutrients. The reason for the prevalence of iron deficiency in plants grown in such soil, the soil in the presence of an excess of lime in the soil due to drought conditions rather than the lack of iron and soil pH is not the highest.

Microelements in soil is the highest amount of iron in the plant nutrients. Total amount of iron present in most soils is around 3-5%. Even in some soils finds 10% of this figure.

Of the total iron content of the soil is not important in terms of plant iron nutrition. 5 - 10% in plants grown in soils containing iron, total iron deficiency can be observed.

Common causes of iron deficiency in plants grown in calcareous soil is varied.

Because of the high pH calcareous soils with insoluble iron compounds by plants and can not be reached by the. However, the only explanation for this is not iron deficiency in calcareous soil. Resulting from the dissolution of lime in the soil bicarbonate ions, another cause of iron deficiency is the most important.

More bicarbonate ions within the plant located in the root zone leads to reducing the mobility of iron deficiency seen.

The amount of carbon dioxide in the environment is too much dissolution of the lime in the soil-enhancing effect. Therefore, in cases of suffocation in plants increases the amount of carbon dioxide in the soil iron chlorosis arises.

Soil compaction, flooding rains or long-term events such as iron deficiency creates excessive watering. Soil carbon is not corrupt another factor which causes the accumulation of soil structure. His iron will improve the soil structure and measures to combat chlorosis also holds an important place.

Found in soil phosphate and nitrate ions in excess of iron chlorosis create. But not risk much is arable and horticultural farming made ​​the concentrations of these ions in the soil is not usually very high together, greenhouse vegetable production is unlikely to be created such a problem to the continuous and large amounts used in phosphorous and nitrogen fertilizer.

Especially the presence of nitrate ions causing more soil fertilization should be avoided.

Iron deficiency, can also occur in large quantities in the soil from the effects of heavy metals. More particularly the effect of manganese in the art. Than the effect of manganese on the subject, not the reduction of iron uptake is thought to arise from preventing it from performing its duty in providing the enzyme activity of iron.

Soil in copper, zinc, chromium, finding high amounts of other heavy metals such as nickel, which causes symptoms similar to iron chlorosis.

For the most part my side of Turkey's land formed under arid and arid climatic conditions, chalky soils with high pH. Therefore, our country is also one of the most common trace elements of iron deficiency in micro-nutrients.

Iron deficiency is also more difficult to overcome than the other trace elements. Because iron There are many factors affecting the usefulness of the plant. Made from all iron fertilization may not always be possible to achieve positive results. The reason for this, or even if taken by the plant by the plant or to the treatment of iron, is not active in the plant.

One of the reasons that make it difficult to resolve the problem of iron deficiency in plants, plant species and between species and varieties is that there are significant differences in terms of their ability to use the iron. This differs from both inorganic iron, can be seen in utilization of both iron chelate.

On the same ground, one of the two different varieties of plants of the same species grown under the same conditions showed signs of severe iron deficiency, may develop other completely normal.

In this case thick iron of some plants under stress arises from having a mechanism to increase iron intake. Some plants are genetically not have such a mechanism. Iron stress when the iron intake and iron will increase the usefulness of genetic features with plants "iron - effective referred to as" plants.

Recovering from iron deficiency of iron inefficient plants is very difficult and expensive. Among the varieties of the same plant species are effective and non-iron varieties.

For example, soybean, tomato, some kinds of plants such as corn iron has enabled property is not if some varieties. If these plants cultivated on soils with iron problem, the best measure is to train active iron varieties.