Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİLERDE KALSİYUM EKSİKLİĞİ ve BELİRTİLERİ

(calcium deficiency symptoms in plants and)

Toprakta genellikle bitki ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde kalsiyum bulunur.

Özellikle kurak ve yarı kurak bölge topraklarında yıkanma olmadığı için, fazla doygunluk oranı yüksektir. Toprakta bulunan bazik elementler içinde kalsiyum başta gelmektedir.

Kireçli ana materyal üzerinde oluşmuş kurak bölge topraklarında kalsiyum diğer bazı besin elementlerinin, özellikle mikro elementlerin alınmasında antagonisık etki yaratacak kadar fazla bulunabilmektedir.

Türkiye topraklan da bu özellikler taşıdığından, topraktan kalsiyumlu gübreleme yapılmasına pek gerek duyulmamaktadır. Ancak asit karakter taşıyan yerlerde kireçleme amacıyla kalsiyumlu bileşiklerin kullanılması söz konusu olmaktadır.

Bununla birlikte bazı faktörlerin etkisiyle bitkilerde kalsiyum noksanlıkları görülmektedir.

Bitkilerin meyve ve depo organlarına kalsiyum akışında ortaya çıkan azalmalar kalsiyum noksanlığına bağlı problemler yaratır.

Yaşlı yapraklardan genç yapraklara hareket etmediği için eksiklik belirtileri ilk olarak genç yapraklarda veya dokularda görülür. Bitkinin kök gelişimi zayıflar.

Genç yapraklarda kenar ölümleri, kıvrılma ve kırışma olur. Meyveler yumuşar ve raf ömürleri kısalır. Şeker pancarında uç yanıklığı oluşur.

Domateste çiçek burnu çürüklüğü, karpuz ve biberde de benzer belirtiler görülür. Elma ve armutta mantarsı leke, acı çürük ve acı beneğe rastlanır.

Birçok meyve ve sebzelerde dış ve iç zararlar görülür. Meyvelerin pazar değeri düşer ve ucuz olur.

Örneğin

Elmalarda görülen acı benek;

Domates, biber, patlıcan gibi sebzelerde görülen çiçek burnu çürüklüğü;

Kerevizde meyve İçinin kararması;

Brüksel lahanasında içten kahverengileşme kalsiyum noksanlığının meydana getirdiği zararlardır.

Bütün bu bitki dokularına kalsiyum iyonlan transpirasyona bağlı olarak  ksilem borularda oluşan aşağıdan yukarı doğru su hareketi ile taşınır.

Ksilem suyunda kalsiyum iyonları konsantrasyonu düşük ise veya meyveden terleme (transpirasyon) düşük ise, meyvelere ulaşan kalsiyum iyonlan miktarı yetersiz kalır ve simptomlar ortaya çıkar.

Yüksek  oranda amonyum azotu ile beslenme, toprakta su yetersizliği, yüksek tuz konsantrasyonu  ksilem suyundaki kalsiyum miktarını azaltır. Bu nedenle bu faktörler domateste çürümelere yol açan faktörler diye bilinir.

Toprak çözeltisinden kalsiyum iyonlarının alınıp yukarı taşınması kök uçları vasıtasıyla olmaktadır. Bu nedenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma gibi faktörler kalsiyum alımını engelleyerek noksanlığa neden olabilir.

Floem dokularda bulunan kalsiyum immobildir.

Bu nedenle daha önce absorbe edilmiş olan kalsiyumun meyve oluşum döneminde floemde taşınarak meyveye ulaşması güçtür.

Meyve olumu devresinde topraktan kalsiyum iyonlan alınarak ksilem yolu ile meyveye ulaşmadığı takdirde meyvelerde kalsiyum noksanlığı zararları görülebilecektir.

Aynı nedenle kalsiyum beslenmesi durumunu saptamak için bitki yapraklarının analiz edilmesi herhangi bir yarar sağlamamaktadır. Çünkü yapraklarda bulunan kalsiyumun meyveye taşınması gerçekleşmemektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, bitkilerin meyvelerinde görülen kalsiyumun noksanlığı zararlarını önlemek için ona uygun yöntem, kalsiyum içeren çözeltilerin doğrudan meyveye püskürtülmesidir.

Ancak bu işlem, döllenmeden sonra meyvelerin büyüme döneminde yapılmalı ve birkaç kez tekrarlanmalıdır.

Bu şekilde meyvelerde kalsiyum noksanlığına bağlı zararların ortaya çıkması önlenebilir.

Noksanlık zararları meyvede görüldükten sonra bunun tedavisi mümkün değildir.

Yer fıstığı, patates gibi meyve ve depo organları toprak içinde gelişen bitkilerde, bu organlar kalsiyum iyonlarını doğrudan absorbe edebilirler.

Bu bitkilerde meyveye kalsiyum sağlanması transpirasyona ve ksilem taşınmasına bağlı değildir.

Torf üzerinde yetiştirilen süs bitkilerinde de kalsiyum noksanlığı sık görülen beslenme problemlerinden birini oluşturur.

Kalsiyum noksanlığında meristem dokuların büyümesi yavaşlar,

noksanlık belirtileri önce büyüme noktalarında ve genç yapraklarda kendini gösterir.

Genç yapraklar deforme olur ve yaprak kenarlarında siyah ve kahverengi nekrozlar oluşur.

Noksanlıktan zarar gören dokularda hücre duvarları eridiğinden buraları yamuk bir yapı alır.

 

CALCIUM DEFICIENCY SYMPTOMS IN PLANTS

(calcium deficiency in plants and SYMPTOMS)

Usually found in soil calcium levels sufficient to meet the needs of the plant. Especially for arid and semi-arid regions of the earth being washed in excess saturation rate is high. Basic elements of calcium in the soil comes first.

Calcareous soils in arid regions formed on parent material of calcium some other nutrients, can be found in particular in obtaining large enough to impact antagonisık microelements.

Turkey is also grounded move these properties is not required to do so fertilizing the soil with calcium. However, in places with acid character for the purpose of liming is concerned the use of calcium compounds.

However, in plants under the influence of some factors seem to calcium deficiencies. The reduction occurring in fruits and storage organs of plants creates problems due to calcium deficiency calcium fluxes.

Deficiency symptoms for moving from older to younger leaves is first seen in young leaves or leaf tissue. Weakens the plant root development. Edge of death in young leaves curl and become wrinkled. Fruits soften and shelf life will be shortened. Tip burn occurs in sugar beet. Blossom end rot in tomatoes, watermelon and peppers also seen similar symptoms. Fungal stain on the apples and pears, are found to suffer bruises and painful spots.

External and internal damage seen in many fruits and vegetables. Market value of the fruit falls and they are cheap.

for example

Painful spots seen in apples;

Tomatoes, peppers, blossom end rot seen in vegetables such as eggplant;

For a darkening of the fruit in celery;

Calcium deficiency in internal browning of Brussels sprouts are the damage caused.

All these plant tissues due to calcium ions are transported via transpiration water movement towards bottom-up formed in the xylem tubes.

The concentration of calcium ions in the xylem water from the lower sweating or fruit (transpiration) is low, the amount of calcium ions that reach the fruit remains insufficient and symptoms occur.

With a high proportion of ammonia nitrogen nutrition, water deficiency in soils, a high salt concentration reduces the amount of calcium in the xylem water. Therefore, factors which cause rot in tomato is known factors.

Calcium ions taken up from the soil solution of transport is by means of root tips. Therefore, low temperature to prevent the formation of new roots, factors such as inadequate ventilation can cause deficiency by blocking calcium uptake. Immobile calcium found in phloem tissue.

Therefore it is difficult to reach the fruit previously adsorbed calcium is moved during the formation of the fruit Me phloem. Calcium ions are taken up from the soil occur in the fruit xylem road circuit in the fruit reach the fruit of calcium deficiency if the damage can be seen.

For the same reason the analysis of plant leaves to determine the calcium nutritional status does not provide any benefit. Because calcium transport does not take place in the leaves of the fruit.

For the reasons described above, it's a lack of appropriate methods to prevent calcium loss observed in fruits of plants, fruit is sprayed directly into the solution containing calcium.

However, this process should be done after fertilization during fruit growth and should be repeated several times.

In this way, the fruit can be prevented occurrence of damage due to calcium deficiency.

Deficiency observed in the fruit after cure it is not possible losses.

Peanuts, fruit and storage organs in plants grown in soil, such as potatoes, these bodies are able to absorb calcium ions directly. Providing calcium in these plants is not due to transpiration fruit and xylem transport.

Calcium deficiency in ornamental plants grown on peat constitutes one of the most common nutritional problems.

Meristem tissue slows the growth of calcium deficiency, deficiency symptoms before the growing point and young leaves shows itself.

Young leaves are deformed and the edges of the leaves black and brown necrosis occurs. Soluble cell wall is damaged by the deficiency in this tissue gets a trapezoidal structure.