Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİLERDE MOLIBDEN NOKSANLIĞI ve BELİRTİLERİ

Bitkiler için gerekli besin elementleri arasında toprakta en düşük miktarda bulunan molibdendir.

Normal bir tarım toprağının alınabilir molibden kapsamı çok kaba bir ortalama olarak 0.2 ppm kadardır. Bununla birlikte bitkilerin molibden gereksinimleri çok düşük olduğundan, çoğu toprakta bulunan molibden miktarı bitkilerin gereksinimini karşılamaya yeterli olmaktadır. Bu nedenle bitkilerde molibden noksanlığı sık görülen bir durum değildir. Ancak asit topraklar (pH 5.5'den küçük) üzerinde yetiştirilen bitkilerde kimi hallerde molibden noksanlığı görülmektedir.

Bitkide 0.1 ppm Mo bulunması bitki için yeterli olmaktadır.

Bazı bitkilerin molibden ihtiyaçları nispeten daha yüksektir. Her şeyden önce, dikotiledon bitkilerin molibden gereksinimleri monokotiledonlara göre daha yüksektir. Dikotileton bitkiler içerisinde Cruciferae familyası bitkilerinin, özellikle karnabahar  molibden gereksinimleri yüksektir.

Marul, ıspanak, domates, pancar ve turunç türleri de molibdene karşı duyarlılıkları yüksek bilinirler. Baklagil bitkilerinin kökler simbiyotik yaşayan Rhizobium bakterilerinin molibden gereksinimlerinin yüksek oil nedeniyle baklagil bitkileri için de molibdenin önemi yüksektir. Tahılların molibden; kabiliyetleri yüksek olduğundan, bu bitkiler molibden noksanlığına fazla duyarlı değillerdir.

Molibden noksanlığı nitrat asimilasyonunu engellediği için molibden noksanlın da ortaya çıkan arazlar azot noksanlığı belirtilerine benzer. Yaşlı yapraklar sararır. Ancak azot noksanlığından farklı olarak, yaprak kenarlarında çabucak nekrozlar oluşur. Bunun nedeni ise nitrat birikmesidir. Yaprak aya genişliği azalır ve değişik şekilli yaprak oluşur. Örneğin orta damar büyümeye devam etmesine karşın, yaprağın geri kalan kısımlarında büyüme olmaz ve ince uzun kamçı gibi yapraklar oluşur.

Karnabaharda buyi konisinde nekrozlar oluşur ve bu bölge olur, dolaysıyla baş oluşmaz.

Turunçgil yapraklarında damarlar arasında başlangıçta hafif sarı renkli, sonraları kahverengi nekroz dönüşen lekeler oluşur ve buna sarı benek hastalığı denilir.

Molibden noksanlığı asit topraklarda görüldüğü i&, çoğu kez mangan ve alüminyum toksisitesi He birlikte görülür.

Asit topraklarda görülen molibden noksanlığı genellikle kireçleme ile giderilir. Kireçleme ile toprağın pH'mm yükselmesine paralel olarak toprakta bulunan molibden alınabilirliği de artar. Eğer toprak pH'mm yükseltilmesine gerek duyulmuyor ve bu nedenle kireçleme yapılmayacak ise, molibden gübrelemesi gerekli olabilir. Molibden gübrelemesi daha çok yaprak gübrelemesi yoluyla yapılır. Toprağa yapılacak gübrelemek için gayet az miktarda sodyum molibdat veya amonyum molibdat tuzları kullanılabilir. Örneğin fide yetiştiriciliği için 1 metreküp harca 2-3 gr tarla bitkileri, sebze ve meyve yetiştiriciliğinde 15 - 20 g yeterlidir. Bu miktar, diğer gübrelerle karıştırılarak verilebilir

MOLIBDEN DEFICIENCY AND SYMPTOMS IN PLANTS  

Among the nutrients required for plants, molybdenum is the lowest amount in the soil.   The recoverable molybdenum content of a normal agricultural soil is about 0.2 ppm on a very rough average. However, since the molybdenum requirements of the plants are very low, the amount of molybdenum present in most soils is sufficient to meet the requirements of the plants.

Therefore, molybdenum deficiency in plants is not common. However, in plants grown on acid soils (pH less than 5.5), molybdenum deficiency is sometimes seen.

The presence of 0.1 ppm Mo in the plant is sufficient for the plant.   Some plants have relatively higher molybdenum requirements. Above all, dicotyledonous plants have higher molybdenum requirements than monocotyledonous plants. Among the dicotyleton plants Cruciferae family plants, especially cauliflower molybdenum requirements are high. Lettuce, spinach, tomato, beet and citrus species are also known to have high susceptibility to molybdenum.

Roots of legume plants The molybdenum requirements of symbiotic living Rhizobium bacteria are also important for legume plants because of high oil. Molybdenum of cereals; Because of their high ability, these plants are not very sensitive to molybdenum deficiency.  

Since molybdenum deficiency inhibits nitrate assimilation, the manifestations of molybdenum deficiency are similar to the symptoms of nitrogen deficiency. Old leaves turn yellow. However, unlike nitrogen deficiency, necrosis occurs rapidly on the leaf edges.

This is due to the accumulation of nitrate. The width of the leaf to the moon decreases and different shaped leaves are formed. For example, although the middle vein continues to grow, the rest of the leaf does not grow and leaves are formed like elongated flagella.  

In cauliflower necrosis occurs in the buyi cone and this region occurs, so the head does not occur.   Between the veins in the leaves of citrus light yellow color, then turns into brown necrosis stains occur, and this is called yellow spot disease.  

Molybdenum deficiency is seen in acid soils, often seen with manganese and aluminum toxicity He.  

Molybdenum deficiency in acid soils is usually removed by calcification. Molybdenum availability in the soil increases in parallel with the rise of pH of the soil with calcification. If it is not necessary to raise the soil pH and therefore do not calcify, molybdenum fertilization may be necessary. Molybdenum fertilization is mostly done through foliar fertilization.

A small amount of sodium molybdate or ammonium molybdate salts can be used to fertilize the soil. For example, 2-3 g of field crops, 15-20 g is enough for 1 cubic meter of seedling. This amount can be given by mixing with other fertilizers.